Главная / Новости /Власть / ​Юрий Трутнев: «Буряад Уласта мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын талаар ажал ябуулхаар»

​Юрий Трутнев: «Буряад Уласта мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын талаар ажал ябуулхаар»

30-11-2018

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев мүнөөдэр, ноябриин 30-да, Буряад Уласай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын талаар зүблөө үнгэргөө. Юрий Трутневэй хэлэһээр, эдэй засагай һалбариин ажалай дүн яһала һайн, тиигэбэшье хэхэ ажал ехэ.

«Буряад Уласта мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын талаар ажалай үрэ дүн һайн бэшэ. Уласай хүгжэлтын түлөө ямар ажал ябуулхаар бэ харахаяаа ерээбди. Мүнөөдэр суглаанда бидэ мэдээсэл суглуулнабди. Тиигэбэшье эдэй засагай, ниигэмэй, ажаһуугшадай байдал һайжаруулха талаар бидэ дурадхал оруулха эрхэтэйбди, - гэжэ сайд тэмдэглэбэ.

2019 онһоо хойшо Буряад Уласта уридшалһан хүгжэлтын дэбисхэр байгуулагдаха, мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын түсэлнүүд дэмжэгдэхэ, Алас Дурна зүгэй хүгжэлтын талаар яаманай хүгжэлтын институдууд, мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын оршон һайжаруулха талаар ажал бэелүүлэгдэхэ гэжэ Юрий Трутнев нэмэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болбосоруулдаг, олзоборилдог үйлэдбэридэ, хүдөө ажахыда, ниигэмэй, транспортын һалбаринуудта мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын түсэлнүүд тухай, элүүрые хамгаалга, соёл, спорт, ажаһуугшадай эдэбхи болон экологиин асуудалнууд тухай хэлэбэ.

«Буряад уласай байдалай шухала асуудалнууд тухай хэлээбди. Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдажа, ажал ябуулхаар бэлэмди», - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай ниигэмэй-эдэй засагай уридшалан хүгжэлтын ажал эршэдүүлхэ талаар уласай хүгжэлтьын асуудалнуудаар федеральна яамануудай хүтэлбэрилэгшэдэй хабаадалгатай зүблөө үнгэргэхэ тухай Юрий Трутнев дурадхаба.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов суглаан Алас Дурнын федеральна тойрог Юрий Трутнев ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтэНаши издания