Главная / Новости /Власть / ​Юрий Трутнев: «Танай орондо хүдэлхэгүйбди, туһаламжал үзүүлхэбди»

​Юрий Трутнев: «Танай орондо хүдэлхэгүйбди, туһаламжал үзүүлхэбди»

30-11-2018

Алас Дурнын тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев БГУ-да Буряадай засаг зургаануудай түлөөлэгшэдтэй, сэтгүүлшэдтэй, олониитын эмхинүүдые болон олзын хэрэг ударидагшадтай уулзажа харилсаба.

Байгша оной ноябриин 3-да Владимир Путинай баталһан зарлигай ёһоор Буряад Улас Үбэр Байгалай хизаар хоёр Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ ороо. Эгээл тиимэһээ Юрий Трутнев эдэ можо нютагуудай байдалтай танилсаха зорилготойгоор урид Үбэр Байгалай хизаарта хүрөөд, Буряад руу шамдаһан байна. «Манай мэдэлэй 9 можо нютагууд дээрэ үшөө хоёр нэмэгдэбэ. Ажалнай бүри ехэ болоо. Тиибэшье хүндэ ажалһаа сухаридаггүйб, даданхайб», - гэжэ Юрий Петрович сэтгүүлшэдтэ дуулгаба.

«Россиин түбтэ оршодог можо нютагуудта гол анхарал олохон жэлдэ хандуулагдаа. Тиигэжэ түбһөө холо оршодог Алас Дурнын тойрог хүгжэлтын талаар хойнотожо байхадань, Владимир Путин түлхисэ үгэхын тулада туһаламжын онсо хэмжээнүүдые эрхилһэн байна. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарта Алас Дурнын хүгжэлтын талаар яаманиие байгуулаа. Тиигэжэ федеральна 36 хуулинууд, Засагай газарай 162 актнууд баталагдаа. Энэ жэлэй эсэс хүрэтэр Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ эдэ дансанууд хүсэндөө орохо ёһотой», - гэжэ Юрий Трутнев олондо ойлгуулба. Тиигээд иигэжэ нэмэбэ:

- Хүгжэлтэдэ түлхисэ үгэһэн хэмжээнүүдэй ашаар Алас Дурнын тойрогто хүрэнгэ оруулгын 1600 проектнүүд нэбтэрүүлэгдээ. 158 шэнэ байгуулганууд нээгдээ. Тиигэжэ 10-аад мянган хүн ажалаар хангагдаһан байна. Жэшээлхэдэ, байгша ондо аяар 123 миллиард түхэриг тойрогой хүгжэлтэдэ һомологдонхой.

Эды ехэ мүнгэнэй хэмжээнүүд үнинэй эли болоһон хадань, Буряад Уласта хүрэхэгүй юм ха. Гэбэшье Алас Дурнын тойрогто хараалагдаһан олон тоото хүнгэлэлтэнүүд, туһаламжын хэмжээнүүд Буряадта ерэхэ жэлһээ хүсэндөө орохо. Түлбэригүйгөөр үгтэдэг 1 гектар газар үгэлгэ, гурбадахи үхибүүнэй түлөө һомологдодог мүнгэн гэхэ мэтые Буряад Уласай Арадай Хурал шиидхэхэ юм.

«Танай түлөө хүдэлхэгүйбди, өөһэдөөл байдалаа һайжаруулхат. Бидэ туһаламжал үзүүлхэ шадалтайбди, - гээд, Юрий Трутнев онсолон тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги:Наши издания