Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай сайд Алексей Мишенин тушаалаа сүлөөлбэ

​Буряад Уласай үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай сайд Алексей Мишенин тушаалаа сүлөөлбэ

03-12-2018

Буряад Уласай үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай сайд Алексей Мишенин өөрынгөө дураар тушаалаа сүлөөлбэ гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов мүнөөдэр, декабриин 3-да, үнгэргэгдэһэн түсэблэлгын суглаанда хэлэбэ. Алексей Мишенин Ростех бүлгэмдэ хүдэлхэ. Тиихэдэ Буряад Уласай Толгойлогшын зүбшэлэгшын тушаалда томилогдоо.

- Алексей Сергеевич мүнөөдэрһөө сайд бэшэ, харин ондоо тушаалда. Ростех бүлгэмдэ хүдэлхэ. Тиигэбэшье Буряад Уласай Толгойлогшын зүбшэлэгшын тушаалда үйлэдбэриин парк байгуулха түсэл залан хүтэлбэрилхэ, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй тэмдэглэһээр, Алексей Мишенин Ростехтэ хүдэлхэдөө, хэдэн түсэлнүүдэй бэелүүлгэ шалгажа байха юм. Эдэ хадаа Улаан-Үдын авиазаводто «Байкал» самолёдой үйлэдбэри, Сэлэнгын ЦКК-да гидроцеллюлозын үйлэдбэри болон авиатехнопарк байгуулга болоно.

Алексей Мишенин Буряад Уласай Толгойлогшодо, Засагай газарта, суг хүдэлһэн нүхэдтөө баяр хүргэбэ.

- Буряадта удха шанартай эдэ түсэлнүүд гүрэнэй корпорацинуудтай хамта бэелүүлэгдэнэ. Саашадаа ажал үргэлжэлүүлхэбди. Эдэ түсэлнүүдэй түлөө өөртөө харюусалга даажа абанаб, - гэжэ Алексей Мишенин хэлэбэ.

Буряад Уласай үйлэдбэриин болон худалдаа найманай сайдай уялга саг зуура дүүргэгшээр Алексей Оловянников томилогдоо.


Теги: Алексей Мишенин Буряад Улас Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Алексей Цыденов тушаалаа сүлөөлгэНаши издания