Главная / Новости /Спорт / ​Буряад Уласай Хэжэнгэ аймагай Эдэрмэгтэ - гар бүмбэгын һайндэр

​Буряад Уласай Хэжэнгэ аймагай Эдэрмэгтэ - гар бүмбэгын һайндэр

03-12-2018

Мүрысөөндэ илагшад

Үнгэрһэн һарын хуушар Хэжэнгэ аймагай Эдэрмэгэй һургуулиин тамирай шэнэ байшан соо Баясхалан Дымпилович Балдановай нангин дурасхаалда зорюулагдадаһан гар бүмбэгөөр заншалта мүрысөөн 4-дэхиеэ үнгэрөө.

Бато Базароной нэрэмжэтэ Дээдэ-Хэжэнгын һургуули 100 жэлэйнгээ ойн баярай һайндэртэ ехэ бэлэдхэл ябуулаа. Хуушан һургуулиин хахадһаа ехэнхинь шэнэлэгдэжэ, хажуудань арадай барилгын ашаар мүнөө үеын эрилтэдэ таараһан тамирай томо байшан ноябриин 4-дэ тушаагдаа.

Тамирай шэнэ байшанда боксоор спортын мастер Базар Балданов - Баясхалан Балдановай дүү, сүлөөтэ барилдаагаар спортын мастер Бэликто Будаев, мастерта кандидат Цырен Будаев, гар бүмбэгөөр мастерта кандидат Аламжа Балданов - абганиинь Баясхалан Балданов тухай дүрбэн баннернууд ехэ тааруугаар харагдана. Нютагаархид бэлигтэй тамиршадаа хүндэлжэ, Хии морииень үргэдэг байна.

Һургуулиин багшанар хүмүүжүүлгын талаар хубитаяа оруулжа, буряад хэлэеэ үргэжэ, дэмжэжэ байһан һургуулиин захирал Сэсэгма Николаевна Шойропова, буряад хэлэнэй багша Римма Бадмаевна Будажапова болон бэшэшье багшанар ехэ ажал ябуулаа гэжэ эли байна.

Аба эжын һургаалаар

Бүхы наһаараа хонин ажалда амжалтатайгаар хүдэлжэ, мэдээжэ болоһон хори буряадай хальбан угтай хүндэтэ Дандар Дампилович Балданов, Бэшүүр аймагай Дунда-Хэрээтын ашабагад угтай Хандасу Доржиевна Абидуева хоёрой үнэр баян бүлэ 13 үхибүүдээ эрдэм бэлигтэ һургажа, айл болголсожо, наһанайнь үргэн харгыда гаргаа һэн. Булта үхибүүдынь, аша зээнэрынь, гушанарынь аба эжын һургаалаар, захяагаар барандаа эбтэйнүүд, ажалдаа бэрхэнүүд, гуримаа алдангүй аба эжынгээ нэрые дээшэнь үргэжэ, буяндань хүртэнэ.

Хоёр эгэшэ, хоёр аханартай Баясхалан Балданов дороо найман дүүнэрые дахуулһан юм. Баясхалан Баяр ахатаяа Буряадай хүдөө ажахын дээдэ һургуули дүүргэһэн. Баяр ветеринарар, Баясхалан – инженер механигаар хүдэлөө. Байдалай орёохон сагта Баясхалан Дандарович наһанайнгаа Эржэна Галсандабаевна нүхэртэеэ хубиин үйлэдбэри нээһэн байна. Гурбан хүбүүдээ һайнаар һурган хүмүүжүүлжэ, айл болгоо. Бэлигтэ – лор врач, Сарюна нүхэрынь – стоматолог, Номин-Туяа басагатай. Зоригто – барилгын талаар мэргэжэлтэй, Надя нүхэрынь инженер-барилгашан, Саяна басагатай. Багша, һоригшо Эрдэмтэ тамирай мэргэжэлтэн, Ульяна нүхэрынь – инженер-технолог, Сойжин басагатай. Үдэрэй тодхорто дайрагдажа, Баясхалан бурханай орондо ошоо һэн. Эржэна нүхэрэйнь Баясхаланайнгаа тамирта дуратай байһанда нангин дурасхаалдань зорюулжа, гар бүмбэгөөр мүрысөө эмхидхэжэ эхи татахадань, түрэл гаралынь, нүхэдынь ехэтэ баярлажа дэмжээ һэн.

Мүрысөөндэ эрхимлээ

Мүрысөөнэй бүхы дүнгүүдээр 4-дэхи һуурида Хориин команда гараа. Эндэ командаяа асаралсаһан эдэбхитэн Бадма Дондокович Борбоевые тэмдэглэе.

3-дахи һуурида һайн наадаараа харагшадые баярлуулһан Үбэр Байгалай хизаарай Хёлгын аймагай Загультаагай залуу тамиршад гараа. Тэдэнэй һоригшо Сергей Владимирович Цымпилов тамиршаднай Шэтэ, Петровск-Забайкальский, Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэдэг наадануудта хабаадалсажа, яһала дүй дүршэлтэй боложо байна гэнэ гэжэ хөөрэнэ.

Түгэсхэлэй нааданда Улаан-Үдын “Медик” (һоригшо –Жаргал Дашиевич Санжиев) дүй дүршэлтэй команда байһанаа гэршэлээ. Эдэнэй дунда эгээл аха 54-наһатай Валерий Васильевич Чимитов – захын заха хизааргүй Захааминһаа гарбалтай тамиршан байгаа. Энэ командын гэшүүн Бэлигтэ Балданов эдэ тамиршадые эсэгынгээ заншалта мүрысөөндэ асараа гэжэ хэжэнгээрхин омогорхоо. Дүй дүршэлтэй тамиршад талмайн эзэн Хэжэнгын командатай уулзажа, ана мана тулалдаа. Талмайн эзэд (командын капитан Аламжа Балданов) абгынгаа түрэлхидтэ, харагшадта эрхим наада харуулжа, командаяа 1-дэхи һуурида гаргалсаа. Энэ наадан эгээл һонирхолтой, бултанай һанаа татаһан, зобооһон гоо наадан болоо гэжэ тэмдэглэе.

Наадануудай бүхы дүнгүүдээр “Эрхим холбогшо” – Очир Содбоев (Закульта); тамиртай нүхэсэжэ, буруу харгыда оронгүй ябахыень уряалдаг дүй дүршэлтэй Валерий Чимитов “Эрхим хамгаалагша” болоо. “Эрхим добтологшо” гэһэн нэрэ зэргэдэ баһал дүй дүршэлтэй Жаргал Цыденжапов хүртөө. Талмайн эзэн Аламжи Балданов “Эрхим наадагшын” нэрэ зэргэдэ хүртөө. Баир Батомункуев, Баир Басиев. Аламжа Бутункеев гурбан магталгын шанда хүртөө.

Гол эбээн тэдхэгшэ Баясхалан Балдановай дүү Базар Балданов нэрлэһэн командануудта дүрбэн хони, түрэл һургуулидаа хонин бэлэг баряа. Нүгөө дүүнь - Бадма Балданов эдеэ хоол шанаха гэжэ хоёр хониной мяха үгөө. Тиигээд лэ аха дүүнэр бултадаа хамһалсаа гэжэ баяр баясхалангаа мэдүүлэе. Бүхы наадануудые һайнаар ябуулһан һургуулиин тамирай багша Анатолий Петрович Кулыровые тэмдэглэхэ хэрэгтэй.

Цырендондок Зандраев, хүдөө бэшэгшэ

Бэлигтэ Балдановай гэрэл зураг


Теги: гар бүмбэгөөр мүрысөөн Буряад Уласай Хэжэнгэ аймагай Эдэрмэг тосхонНаши издания