Главная / Новости /Общество / ​Үндэһэн хуулиин үдэр Буряад Уласта эрхэтэдые хүлеэн абалгын бүхэроссиин хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ

​Үндэһэн хуулиин үдэр Буряад Уласта эрхэтэдые хүлеэн абалгын бүхэроссиин хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ

07-12-2018

2013 оной декабриин 12-һоо эхилжэ, Ородой Холбоото Уласай Үндэһэн хуулиин үдэр Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын эрхэтэдые хүлеэн абалгын таһагуудта ажаһуугшадтай уулзалганууд эмхидхэгдэдэг юм. Тиихэдэ Москва хотодо, федеральна тойрогуудай түбүүдтэ, засагай газарай эмхинүүдтэ, нютагай өөһэдын хүтэлбэринүүдтэ уулзалганууд үнгэргэгдэхэ. ,

Ажаһуугшад нюур гэршэлһэн дансаяа (паспорт) харуулжа, ээлжээнэй ёһоор асуудалнуудаараа хандаха аргатай.

Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэд Улаан-Үдын Гагаринай гудамжада оршодог 10-дахи гэртэ ажаһуугшадай уулзаха. Байгша оной хэмжээ ябуулга тухай бүхы мэдээсэл Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын албан ёһоной сайтда хаража арга бии.

Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай гэрэл зураг


Теги: Ородой Холбооной Улас Буряад Улас Эрхүү можо Үбэр Байгалай хизаар Ородой Холбоото Улас Үндэһэн хуулиНаши издания