Главная / Новости /Общество / Жаргалантынхид жаргаба

Жаргалантынхид жаргаба

07-12-2018

Мүнөөдэр, декабриин 7-до, Сэлэнгэ аймагай Жаргаланта нютагта соёлой шэнэ байшан үүдээ сэлибэ.

Урдахи  соёлой байшан хуушаржа, хүнэй орохонь аюултай болоһон байгаа. Эгээл тиимэһээ дүрбэн жэлэй саана хаагдахадань, бүхы баярай тоглолтонууд һургуулида эмхидхэгдэжэ эхилээ.

«Удаан хүлеэгдэһэн клубнай одоошье баригдаба. Энэ ехэ хэрэгыемнай дэмжэлсэһэн бүхы зондоо баяр талархалаа мэдүүлнэб», - гээд, Жаргалантын сомоной дарга Цыретор Халзанов сэдьхэлээ хүдэлгэн, сэхыень хэлэбэ.

Баярай дулаахан оршондо нээлгын ёһолол үнгэрөө. Уласай болон аймагай хэмжээнэй ноёд һайд, тэрэ тоодо Соёлой яаманай сайд Соёлма Дагаева, Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Виктор Аюшеев, Сэлэнгэ аймагай засаг дарга Станислав Гармаев, аймагай бүхы сомонуудай дарганар болон бусад амаршалаа.

“Хоёр жэлэй саана Роман Шагжитаров ахамнай энэ байшанай проект бэшээ бэлэй. Бидэ тиихэдэнь нэгэ хони үгэхэбди гэжэ найдуулаал һэмди”, - гэжэ Станислав Дашиевич үгэ абахадаа, уриханаар эхилээ. Тиигэжэ барилга ябуулһан “Стройтех” бүлгэмэй Олег Жамьяновта баяраа мэдүүлээ.

«Бидэ сонгоолнууд туфтаа хэдэггүй гэжэ барилгаяа ябуулхадаа, хүбүүд һанааем заһаа бэлэй”, - гээд, Жаргалантын сомоной дарга Цыретор Цырендоржиевич бултаниие хүхеэбэ.

Үнэхөөрөөшье, дүрбэхэн һарын туршада 80 хүнэй һууха һанадалитай соёлой һайхан ордон бодоо. Тиигэхын тулада федеральна, уласай болон аймагай һанһаа 18 саяһаа үлүүтэй мүнгэн һомологдоо.

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА


Теги:17:28

​Приют от одиночества: в Бурятии развивается государственно-частное партнёрство в социальной сфере 

16:52

​Хүүгэд шэнэ сэсэрлигүүдтэ хүмүүжүүлэгдэхэ 

16:32

​Суперусловия для бизнеса: в промпарке Бурятии реализуют масштабные инвестпроекты  

16:07

Монгольский футбол на подъеме 

15:28

ДААМАЙ ШИИДХЭБЭРИНҮҮД ДАРЫ АБТАБА 

13:42

​Һайхан басагад хэд бэ? 

13:18

​Старт дан: кандидаты в мэры Улан-Удэ и горсовет подают заявления 

11:47

​Пеллет-түлишын завод баригдаха 

11:21

​Открытые возможности: вице-спикер парламента Бурятии участвовал в выездном совещании в Чите 

10:50

​Хамбын обоо тахигдаба 

10:23

​Вокруг Байкала: ультрамарафонец Дмитрий Ерохин попытается установить новый мировой рекорд 

10:02

​2018. Футбол. Мундиаль 

09:38

​Министр культуры Бурятии: «Мы должны превзойти успех» 

09:00

Бурят-монгольский зурхай с 19 по 25 июня 

08:25

Ветреная погода с небольшими осадками ожидается в Бурятии сегодня, 19 июня 

Наши издания