Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай хойто аймагуудта ажаһуудаг үсөөн тоото арадуудые дэмжэлгэдэ 5,5 саяһаа дээшэ түхэриг 2018 ондо һомологдоо

Буряад Уласай хойто аймагуудта ажаһуудаг үсөөн тоото арадуудые дэмжэлгэдэ 5,5 саяһаа дээшэ түхэриг 2018 ондо һомологдоо

09-01-2019

2016 онһоо бэелүүлэгдэжэ эхилһэн «Гүрэнэй үндэһэтэнэй бодолго бэелүүлгэ» гэһэн программын хэмжээндэ мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ. 2018 оной октябрь һарада Ханты-Мансиин автономно тойрогто үнгэргэгдэһэн Юрэнхылэгшын дэргэдэхи үндэһэтэнэй хоорондын харилсаанай талаар зүблөөндэ Владимир Путин энэ программын шухала һалбаринуудые гуримшуулха гэһэн даабари үгэһэн байна.

- Манай можо нютагуудай соёлой, түүхын талаар онсо шэнжэнүүдые хараадаа абан, ниигэмэй-эдэй засагай талаар түсэбүүдые табиха ёһотойбди. Хотонуудай, һууринуудай, можо нютагуудай хүгжэлтын асуудалнуудые хэлсэхэ талаар хэмжээ ябуулгануудта үндэһэтэнэй-соёлой нэгэдэлнүүд эдэбхитэй хабаадаха болоно, - гэжэ Владимир Путин тэмдэглэһэн байна.

2018 ондо үзүүлэгдэһэн тэдхэмжын ашаар Хойто-Байгалай аймагта «Бакалдын» гэһэн эвенк арадуудай һайндэр эмхидхэгдээ. Тиихэдэ Хойто-Байгалай аймагай Холодное, Уоян, Кичера, Байкальское һууринуудта, Захаамин аймагай Мэлэ нютагта, Муяын аймагай Усть-Муя һууринда хүүгэдэй сэсэрлигүүд тоног хэрэгсэлнүүдээр хангагдаа. Аха аймагай холо оршодог аймагуудта ажаһуудаг һурагшад болон багшанарые болбосоролой хэмжээ ябуулгануудта шэрэхэ «УАЗ-220695» түхэлэй машина абтаһан байна. Тэрэшэлэн Захаамин аймагай Мэлэ нютагай соёлой байшанда хүгжэмэй хэрэгсэлнүүд, костюмуудые шэнэлхэ бүд абтаа. Бабанта аймагай «Осикта» ансамбль баһал костюмуудаа шэнэлээ.

- 2019 ондо хойто аймагуудта ажаһуугшадай можо хоорондын «Икэнипкэ» фестиваль үнгэргэхэ түсэбтэйбди. Энэ хэмжээ ябуулгада Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын, Яхад уласай айлшад хабаадахаар хараалагдана. Хитад гүрэнһөө эвенк арад ерэхээр түсэблэгдэнэ,- гэжэ «Осикта» ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ Лидия Новикова хэлэбэ.

Буряад уласта ажаһуудаг үсөөн тоото үндэһэн бага арадуудые дэмжэлгэдэ 2019 ондо федеральна бюджедһээ 8,1 сая түхэриг һомологдохо. Уласай бюджедһээ - 500 мянган түхэриг, нютагай засагай байгууламжанууд 360 мянган түхэриг гаргашалха юм.

2010 ондо үнгэргэгдэһэн ажаһуугшадай тоо бүридхэн бэшэлгын дүнгүүдээр Буряад уласта 6 553 эвенк болон һоёд арад ажаһуудаг гэжэ баримталагдаа гэжэ һануулнабди.

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Үсөөн тоото үндэһэн бага арадуудНаши издания