Главная / Новости /Культура / Буряад Уласта «Сагаан һара» гэһэн дуушадай мүрысөөн дахинаа бултыень суглуулхань

Буряад Уласта «Сагаан һара» гэһэн дуушадай мүрысөөн дахинаа бултыень суглуулхань

09-01-2019

Сагаа һарын үдэрнүүдтэ «Сагаан һара» гэһэнможо хоорондын эстрадна дуунай мүрысөөн 25-дахияа Буряадай гүрэнэй филармонидо январиин 23-да эмхидхэгдэхэ. Дуулаха бэлиг талаантай Буряад уласай залуушуул эстрадна дуунай мүрысөөнэй шэлэн абалгын шатада уригдана. Тиихэдэ жюриин гэшүүд хари гүрэнүүдэй болон хүршэ можонуудай хабаадагшадай бэлиг шадабариие гэршэлһэн видеобуулгабаринуудые хаража шэлэхэ болоно. Харин Буряад Уласай дуушадые шагнажа, мүрысөөндэ шэлэн абалга үнгэргэгдэхэ.

Эстрадна дуушадай мүрысөөнэй хоёрдохи шата – февралиин 28-да, түгэсхэлэй шата мартын 1-дэ үнгэрхэ юм. Хэмжээ ябуулгада хабаадаха гэбэл, 2019 оной январиин 22 болотор ontrcnt@mail.ru гэһэн хаягаар мэдүүлгэ оруулха хэрэгтэй. «Сагаан һара» гэһэн можо хоорондын эстрадна дуунай мүрысөөнэй хоёрдохи шатада гараһан хүнүүдтэ февралиин 1 болотор урилганууд эльгээгдэхэ.

Буряадай гүрэнэй телерадиокомпаниин үүсхэлээр, Буряад Уласай арадай уран бэлигэй түбэй дэмжэлгээр энэ хэмжээ ябуулга 1990-ээд онуудта үнгэргэгдэжэ эхилһэн юм. Тус мүрысөөнэй түрүүшын илагшад гэбэл, Зэдэ аймагай дуушан Дарима Доржиева, Кабанскын аймагай Николай Бабинцев, Мухар-Шэбэр аймагай Андрей Федотов гэгшэд болоно. Тиихэдэ үшөө һургуулиин шаби байһан, мүнөө мэдээжэ дуушан болонхой Зоригто Тогочиев «Найдал» гэһэн шанда хүртөө һэн.

Тэрэ гэһэнһээ хойшо хабаадагшадай тоо улам олон боложо, уласай«Сагаан һара» гэһэн мүрысөөн Ази болон Номгон далайн хэмжээнэй болоод, удаань уласхоорондын зэргэтэй болонхой. Һүүлэй жэлнүүдтэ Ородой Холбооной Уласай хизаар, можонуудһаа гадна хари гүрэнүүдэй түлөөлэгшэдэй олоор хабаадаадаг болоһыень онсолмоор.

Мүрысөө эмхидхэгшэ – уласай арадай уран бэлигэй түбтэй холбоо барихада болоно: (8-3012) 37-93-60, 60-30-14, 37-99-90, 37-99-65. Эстрадна дуушадай мүрысөөнэй залан хүтэлбэрилэгшэ - Доржиева Мэдэгма Цырендоржиевнада (89021672518) гэһэн утаһаар хандажа болоно. 


Теги: Буряад Улас Мэдэгма Доржиева дуушадай мүрысөөнНаши издания