Главная / Новости /Общество / ​Алас Дурнын федеральна тойрогой гэр бүлэнүүд тэдхэмжэдэ хүртэхэ

​Алас Дурнын федеральна тойрогой гэр бүлэнүүд тэдхэмжэдэ хүртэхэ

09-01-2019

2019 оной январиин 1-һээ декабриин 31 болотор гурбадахи болон гурбанһаа дээшэ үхибүүдтэй болоһон, үргэжэ абаһан гэр бүлэнүүдтэ мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлэгдэхэ. Үхибүүнэй гурбатай болотор энэ мүнгэн түлэгдэхэ.

Тус тэдхэмжэдэ Буряад уласай олзо багатай гэр бүлэнүүд хүртэхэ аргатай юм. Тэрэшэлэн энэ тэдхэмжэдэ хүртэхэ эрилтэнүүдэй нэгэн хадаа тэдхэмжэдэ хүртэхэ мэдүүлгэ оруулһан хүн гурбадахи үхибүүтэй болохын урда тээ гурбан жэлэй туршада Буряадай дэбисхэртэ ажаһууһан байха ёһотой. Тиихэдэ Буряад Уласта үхибүүдэй ажамидаралгын доодо хэмжээнэй зэргэ мүнгэн һара бүхэн түлэгдэхэ юм.

2019 ондо Буряад уласта үхибүүдэй ажамидаралгын доодо хэмжээн 11 мянган түхэриг тухай болохо юм. Буряад Уласай бюджедһээ болон федеральна тэдхэмжын ашаар һара бүхэн мүнгэн туһаламжа үзүүлэгдэхэ.

Мүнөө Буряад уласта энэ туһаламжын талаар эмхидхэлэй ажал ябуулагдана. 


Теги: Буряад Улас мүнгэн тэдхэмжэ Алас Дурнын федеральна тойрогНаши издания