Главная / Новости /Общество / ​Алас Дурнын хүгжэлтын программада дурадхалнуудые оруулха талаар Буряадта олониитын хуралдаанууд эмхидхэгдэхэ

​Алас Дурнын хүгжэлтын программада дурадхалнуудые оруулха талаар Буряадта олониитын хуралдаанууд эмхидхэгдэхэ

10-01-2019

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй даабаряар 2019 оной январь-февраль һарануудта уласай бүхы аймагуудта Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтын Үндэһэтэнэй программада дурадхалнуудые оруулха талаар олониитын хуралдаанууд эмхидхэгдэхэ. Удаань ороһон дурадхалнууд бүридхэгдэжэ, Буряад Уласай Арадай Хуралда зүбшэгдэхэ.

2019 оной январиин 9-нэй мэдээгэр дв2025.рф гэһэн сайтда уласай ажаһуугшадһаа 72 дурадхал ороод байна. Байгал далай сахин хамгаалга, БАМ болон Транссиб нэгэдүүлһэн түмэр харгын барилга, Витим мүрэндэ зайн галай станци барилга гэһэн асуудалнуудаар дурадхалнууд оронхой.

2018 оной декабриин 15-һаа Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтын Үндэһэтэнэй программада дурадхалнууд оруулагдажа эхилээ. Дурадхалнуудаа оруулха гэбэл, сайтда бүридхэлдэ абтажа, хаана ажаһуудаг, гар утаһанайнгаа дугаар, мэргэжэл, түрэһэн үдэр тухайгаа мэдээ орхихо хэрэгтэй. Хүн бүхэн сайтын таһагуудта хэдышье дурадхал оруулха аргатай. Тиихэдэ Алас Дурнын бүхы федеральна тойрогой болон тойрогой бүридэлдэ ородог можо нютагай гү, али тодо һууринай хүгжэлтын талаар дурадхал оруулжа болоно.

Мүнөө Ородой Холбоото Уласай Алас Дурнын хүгжэлтын яаманда Буряадай түлөөлэгшэд дэбжүүлэгдэнхэй. Эдэнэр хадаа мүнгэ хүрэнгэ оруулагшадай эрхэ хамгаалха, дунда болон бага олзын хэрэг эрхилэлгэ хүгжөөхэ, ажаһуугшадай олзо болон бусад асуудалнуудаар ажалай бүлэгүүдтэ оруулагдаха юм.

Буряад Уласай эдэй засагай яаман Алас Дурнын хүгжэлтын Үндэһэтэнэй программада 160 миллиард түхэригһөө дээшэ хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ талаар дурадхалнуудые уридшалан оруулһан байна. Тэрэ тоодо оршон тойрон байгаали хамгаалха талаар 63,3 миллиард түхэригэй хэмжээ ябуулганууд түсэблэгдэнхэй. Эндэ бог шорой суглуулха, усадхаха полигон, сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүд, дулаагаар, уһаар хангалгын һужаануудые һэльбэн шэнэдхэлгэ оруулагдаа. Тиихэдэ болбосоролой һалбарида (304 объектнүүдые барилга, һэльбэн шэнэдхэлгэ болон ехэ заһабарида) 34,2 миллиард түхэриг гаргашалагдаха. Элүүрые хамгалгын һалбарида 38,4 миллиард түхэриг түсэблэгдэнхэй. Тэрэ тоодо эрдэмэй түбүүдые байгуулха, соёлой, тамирай байшангуудые, гэр байрануудые бариха гэжэ хараалгданхай.

Январиин 31-һээ дв2025.рф. гэһэн сайтда мэргэжэлтэ шүүбэришэдэй модуль хүдэлжэ эхилхэ. Эндэ хуули-эрхын дансануудай түсэлнүүд, Алас Дурнын хизаарай хүгжэлтын түсэбүүд, хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ талаар эдэй засагай үндэһэн баримта хэблэгдэхэ. Тиихэдэ хабаадагшад эдэ дансануудаар һанамжаяа бэшэхэ, хуралдаанда хабаадаха, шэнжэлэлгын материалнуудые бэлдэхэ аргатай. 


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов Алас Дурнын федеральна тойрог хүгжэлтэНаши издания