Главная / Новости /Общество / ​Байгал далайн оршон байгаали сахин хамгаалгада «Түгнын» уурхай туһа хүргэхэ

​Байгал далайн оршон байгаали сахин хамгаалгада «Түгнын» уурхай туһа хүргэхэ

10-01-2019

«Буряад уласай байгаали ашаглалга болон оршон тойрониие сахин хамгаалга» гэһэн бюджедэй эмхидэ хуби ниилүүлһэн нээмэл «Түгнын» уурхай» бүлгэм 2 сая түхэригэй автомашинанууд болон техникэ түлөөһэгүйгөөр ашаглахыень дамжуулба.

Байгаалиин онсо харууһатай газарнуудта, тэрэ тоодо түймэрэй аюултай хаһын үедэ, уласай дэбисхэр сэбэрлэхэ, болбосон түхэлтэй болгохо, амитад болон ургамалнуудые шэнжэлхэ, биотехническэ болон бусад хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ зорилготой гурбан квадрокоптер болон УАЗ-330365 түхэлэй хоёр автомашина «Түгнын» уурхай» бүлгэмэй дамжуулһан мүнгөөр абтаба.

Буряад Уласай Толгойлогшо «Түгнын» уурхай» бүлгэмдэ туһа хүргэһэнэйнь түлөө баяраа мэдүүлээ.

- Улас дотор ехэ налог татабари түлэдэг эмхинүүдэй нэгэн болонот. Уласай бюджедэй олзо дээшэлүүлнэт, тэрэнэй ашаар ниигэмэй асуудалнууд шиидхэгдэнэ, салин түлэгдэнэ. Тэрэнһээ гадуур эбээн тэдхэгшэ боложо хабааданат, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

2018 оной зун Буряад Уласай Засагай газар болон хуби ниилүүлһэн нээмэл «Түгнын» уурхай» бүлгэм ажал суг ябуулха тухай хэлсээ баталһан байна гэжэ һануулнабди. Тиихэдэ Буряад уласай байгаали ашаглалга болон оршон тойрониие сахин хамгаалга» гэһэн бюджедэй эмхи болон «Түгнын» уурхай» бүлгэм уласай хэмжээнэй байгаалиин онсо харууһатай газарнуудта аяншалгын һалбариин зөөриин-оньһон хэрэгсэлнүүд болон хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ мүнгэ һомолхо тухай хэлсэһэн байна. 


Теги: Буряад Улас Байгаали хамгаалга Алексей Цыденов Түгнын уурхайНаши издания