Главная / Новости /Культура / ​«Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн мүрысөө Буряад Уласай соёлой яаман соносхобо

​«Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн мүрысөө Буряад Уласай соёлой яаман соносхобо

10-01-2019

Буряад уран зохёолой эрхим бүтээлнүүдые хэблэн гаргаха, буряад хэлэн дээрэ хэблэл хүгжөөхэ зорилготой «Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн мүрысөө Буряад Уласай соёлой яаман соносхобо.

Энэ мүрысөөндэ хабаадаха гэбэл, мэдүүлгэ оруулжа, уран зохёолой 2 буулгабари (формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, интервал 1,5), тус хэблэл тухай 2 һанамжа, хэблэлэй гаргаша тоолоһон дансанууд, зохёол хэблэхэ тухай авторай зүбшөөл гэһэн дансануудые бэлдэхэ хэрэгтэй. Хэрбэеэ али нэгэн зохёол мүрысөөндэ илабал, автортайнь хэлсээн баталагдаха юм.

Мүрысөөндэ хабаадаха тухай мэдүүлгэнүүдые, дансануудые 2019 оной январиин 9-һөө февралиин 9 болотор Улаан-Үдэ хотын Ленинэй гудамжада оршодог Буряад Уласай соёлой яаманда оруулха аргатайт (314-дэхи таһалга, утаһан/факс: 21-77-04).

http://minkultrb.ru/ministry/konkurs/detail.php?ELEMENT_ID=21279 гэһэн хаягаар мүрысөөн тухай дэлгэрэнгы мэдээсэл абаха аргатайт.

Буряад Уласай соёлой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай соёлой яаман Номой хэблэлНаши издания