Главная / Новости /Экономика / ​Буряад уласта олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ 422 сая түхэриг һомологдоо

​Буряад уласта олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ 422 сая түхэриг һомологдоо

11-01-2019

Буряад Уласта үнгэрһэн жэлдэ олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ уласай бюджедһээ 400 сая түхэриг, нютагай засагай байгууламжануудай бюджедһээ 22,2 сая түхэриг һомологдоһон байна. Энэ мүнгөөр улас дотор 135 һургуули, 68 хүүгэдэй сэсэрлиг, тамирай 144 объект, соёлой 110 эмхи, уһанай 16 һужаа заһабарилагдаа. Тэрэшэлэн 6 объектын түсэблэлгын-гаргаша тоололгын дансанууд бэлдэгдээ, бог шорой суглуулха контейнернүүд табигдаа, дулаагаар хангалгын хаһада бэлэдхэл хэгдээ, хотын, һууринуудай оршон болбосон түхэлтэй болгохо талаар ажал ябуулагдаа.

- Олониитын хангалга хүгжөөхэ талаар программа Буряад Уласта 2010 онһоо хойшо бэелүүлэгдэнэ. Программын онсо шэнжэ гэхэдэ, ажаһуугшад өөһэдөө хаана, ямар ажал хэгдэхэб гэжэ шэлэнэ. Заһабари хэһэнэй удаа мүнгэнэй үлэхэдэ, тэрэниие ондо ажалнуудта дамжуулхаар, - гэжэ Буряад уласай эдэй засагай сайд Александр Бардалеев хэлэбэ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Федеральна суглаанда хандахадаа, олониитын газарнуудай ниигэмэй болон хангалгын байгууламжын хүгжэлтэдэ онсо анхарал хандуулагдаха ёһотой гэжэ тэмдэглэһэн байна.

- Хотын, нютагуудай засагай газарһаа, хэр зэргэ тэдэнэр ажаһуугшадай хандалгануудта харюусахаар бэлэн байһанһаань олон юумэн дулдыдаха. Хото гү, һуурин гү ямар түхэлтэй байхаб гэһэн асуудалаар ажаһуугшадай һанамжа шухала, - гэжэ Владимир Путин онсолоо.

Тиигэжэ Буряад уласай аймагуудта олон асуудал шиидхэгдэнэ. Тодорхойлбол, Ярууна аймагай Гонда һууринда ноябрь һараһаа соёлой байшан ажалаа ябуулжа эхилээ. Тэрэнэй барилгада 3,7 сая түхэриг гаргашалгдаа. Барилгын түрүүшын шатада хананууд бодхоогдожо, хушалта доро оруулагдаа. Энэ ажал ТОС-ой хүсөөр ябуулагдаһан байна. Удаань олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ программаар уласай бюджедһээ 2,5 сая түхэриг һомологдожо, шэрдэлгэ-будалгын ажал хэгдээ. Аймагай бюджедһээ һомологдоһон мүнгөөр хушалта, сонхонууд абтаа.

- Өөһэдтөө соёлой байшан бариһандатнай баяр хүргэнэб. Хүлеэжэ байнгүй, өөһэдөө шиидхэбэри абажа, ажалаа эрхилнэт. Таанадта доро дохиноб, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов соёлой байшанай нээлгын баяр ёһолодо ажаһуугшадта баяраа мэдүүлээ.

2010 онһоо хойшо Буряад уласта олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ уласай бюджедһээ бүхыдөө 3 миллиард түхэригһөө дээшэ һомологдоһон байна. 


Теги: Владимир Путин Буряад Улас Алексей Цыденов Хүдөө нютагууд барилга заһабарилгаНаши издания