Главная / Новости /Культура / Аймагай сониной ажал хэрэгһээ

Аймагай сониной ажал хэрэгһээ

30-01-2019

Буряад Уласай бүхы шахуу аймагуудта сонинууд хэблэгдэн гарана. Харин буряад хэлэн дээрэ барлагдадаг аймагай сонинуудай хомор болоһондо халагламаар. Мүнөө олондо мэдээсэлгын арга боломжонуудай олошорһон сагта ородооршье хэблэгдэдэг аймагай сонинуудай байдал үлүү һайн гэхын аргагүй. 

1990-ээд онуудһаа буряадаар хэблэгдэдэг аймагай сонинууд гол түлэб эдэбхитэй нэгэнэй ээм дээрэ ашаатайл ябагдадаг һааб даа. Минии мэдэһээр, Мухар-Шэбэртэ – Цыренжаб Цыреторон, Хэжэнгэдэ – Бато-Цырен Дугаров, Захааминда – Сэнгэ Ринчинов, Түнхэндэ – Жорж Юбухаев, Ахада – Клим Тулуев болон бусад ехэхэн ажал хэжэл ябаал даа. Теэдшье буряадаар бэшэхэһээ, үшөө тэрэнээ олондо хүргэхэ олзын хэрэг ябуулагшын ажал хэжэ шадахань бэрхэтэйл ха юм. Тиимэһээ хүн бүхэниие худалдан абыт гэжэ баалахань баһал аягүй бшуу. Имагтал буряадаараа уншагшадай тоо үсөөн боложол байнхай - уйдхартайшье даа. Теэдшье бии.

Ородоор бэшэдэг аймагай сонинууд сооһоо нилээд урагшатайгаар хүдэлжэ байһан редакцинууд байнал даа. Тэрэнь баһал аймагай Захиргаанай дэмжэлтэһээ, захиралайнь шадамарһаа дулдыдана гэхээр. Сэлэнгын, Хяагтын, Кабанскын сонинууд нилээн ехэ тиражтай. Жэшээлхэдэ, Кабанскын сонин 6 мянгаһаа үлүү хэһэгээр хэблэгдэжэ байна. Аймагай сонинууд үшөө арбан жэлдэ сохом байха, мүнөө дээрээ Мухар-Шэбэрэй сонин 2050 хэһэгээр гарана гээд, Марина Лебедева захиралынь дуулгана. Иимэрхүү хэһэгээр бусад аймагуудай сонинууд хэблэгдэһээр. Юундэб гэхэдэ, 1800 хэһэгһээ дээшэ байбал, гүрэнэй элдэб грантнуудта хабаадажа, мүнгэн дэмжэлтэдэ хүртэхэ арга боломжо байна. Тиихэдэ Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаан жэл бүри аймагай сонинуудай захиралнуудые суглуулаад, һургуули хэдэг һайхан заншалтай. Эгээл иимэ арга боломжые хэрэглэжэл ябадаг Ивалгын сониной захиралаар мүнөө дээрээ “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанда 20 гаран жэлдэ хүдэлһэн, харюусалгата секретариин бэлэн бэшэ ажал ябуулһан Светлана Донирова һаяхана Буряад Уласай Толгойлогшын гарһаа үргэмжэлэл абаба. Энэ ушар болбол аймагай сонинуудта анхарал гүрэнэй талаһаа байна гэжэ хэлэхээр бшуу. 

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги:Наши издания