Главная / Новости /Экономика / Тоогүй олон томо барилганууд хүлеэгдэнэ

Тоогүй олон томо барилганууд хүлеэгдэнэ

04-02-2019

Байгша 2019 ондо Буряадта 2,5 млрд түхэригэй барилганууд бодохо юм. Энээн тухай февралиин 1-дэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын тойрогто Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев мэдээсэбэ.

Хоёр һарын саана Юрий Трутнев Буряад Уласта албанай хэрэгээр ерэһэн байгаа. Тиихэдээ Алас Дурнын тойрогой бүридэлдэ Буряадые ямар хубилалтанууд хүлеэнэб гэжэ дэлгэрэнгыгээр ойлгуулаа бэлэй. Гадна хүгжэлтын ямар программанууд Буряадай дэбисхэр дээрэ бэелүүлэгдэхэб, ямар барилганууд бодохоб гэжэ мэдүүлһэн байгаа.

Харин мүнөө Юрий Трутнев Буряадта ерэхэдээ, Буряад улас уридшалһан хүгжэлтын дэбисхэрнүүдэй тоодо оруулха тухай шиидхэбэри абтаа, Ородой Холбоото Уласай Засагай газар тэрээниие баталха ёһотой гээд дуулгаба.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, Селенгинск, Гисоноозёрск болон Хяагта хотонуудые уридшалһан хүгжэлтын дэбисхэрнүүдэй тоодо оруулха тухай мэдүүлгэ ябуулһан байгаабди. Эдэ нютагуудай федеральна дэмжэлтэдэ хүртэхэнь лэ үлэнхэй.

«2,5 млрд түхэригэй 23 объект баригдаха болоо. Бүхыдөө 80 барилгануудые бодхоохо тухай Буряад Уласһаа мэдүүлгэ оронхой. Тиигэжэ элүүрые хамгаалгын, болбосоролой, соёлой болон тамирай байшануудые бариха тухай хараалаабди. Котельнэнүүд, хүүгэдэй сэсэрлигүүд һэльбэн шэнэлэгдэхэ. Гадна трамвай болон автобусууд худалдан абтагдаха юм. Ехэ ажал хүлеэгдэнэ. Үшөө гурбан жэлэй туршада энэ ажал ябуулагдаха”, - гэжэ Юрий Трутнев тэмдэглэбэ.

  • -Буряадай бүхы ажаһуугшадай зүгһөө Юрий Петровичда халуун баяраа дамжуулха хүсэлтэйб. Иимэ ехэ мүнгэ һомололгодо туһалаа гээшэ. Байгша ондо 3 млрд түхэриг абахамнай. Удаадахи 2020-2021 онуудта үшөө 6,6 млрд түхэриг унаха юм. Үндэһэтэнэй музей барилгада, Үдын эрье дээрэ “Байгал” театрай байшан бодхоолгодо энэ мүнгэн дамжуулгадахаар хүлеэгдэнэ. Тиихэдэ эмнэлгын 19 газарнууд шэнэ оньһон түхеэрэлгэнүүдтэй болохо, һургуулинууд, сэсэрлигүүд болон хүдөөгэй соёлой байшанууд заһабарилагдаха, баригдаха юм, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо тэмдэглэбэ.

Буряадта Юрий Трутнев үйлэдбэриин парк болон Улаан-Үдын авиазавод хүрэһэн байна.

Буряад Уласай Засагай газарай Хэблэлэй албан


Теги: Юрий Трутнев Алексей ЦыденовНаши издания