Главная / Новости /Общество / Үндэр наһатай абгайе Цырен-Даша Доржиев амаршалба

Үндэр наһатай абгайе Цырен-Даша Доржиев амаршалба

07-02-2019

Ярууна аймагай Иисэнгэ нютагайхид үндэр наһатай Долгор Цыренжапова эгэшые 100 наһанай ойн ба­яраар амаршалба. Долгор Цыдыповна хадаа 1919 оной февралиин 1-дэ Иисэнгэ нютагта түрэһэн юм. 1940 онһоо эхилээд, 1987 он хүрэтэр хамта дээрээ 47 жэлэй хугасаада түрэл нютагайнгаа ажахыдаа үнэн сэхээр ажал хэһэн юм. Тэрэ үедэ Улаан-Үдын хүдөө ажахын техникум­дэ зоотехник мэргэжэлдэ һуража дүүргээд лэ, хамтын ажахын малай ажалда ябаһан байна.

Нютагайнгаа эгээл үндэр наһатай абгайе амаршалхаяа Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо Цы­рен-Даши Доржиев зорижо ерээ.

- Зуун наһатай манай хүндэтэ Долгор Цыдыповнагай ойн баярта ерээд байгшад буяндань хүртэлсэжэ байна гээшэб­ди. Би өөрөө зоотехник мэргэжэлтэй хадаа зоотехник ажал­тай байһан таниие амаршалжа байһандаа ехэ баяртайб. Та­най габьяата намтар мүнөөдэрэй залуушуулда мүхэшэгүй ехэ жэшээ гээшэ, - гэжэ Цырен-Даши Эрдынеевич тэмдэглээ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Баярай бэшэг эльгээгээ. Социальна талаар хамгаалгын яаман бо­лон Улаан-Үдэ хотын захиргаан, Железнодорожно районой захиргаан гээд үндэр наһатай Долгор Цыдыповнада Баярай бэшэгүүдые болон бэлэгүүдые барюулба. Иисэнгэ нютагай болон Ярууна аймагай захиргаан баһал үндэр наһатай аб­гайе хани халуунаар амаршалжа, гарай бэлэгүүдые барю­улба. Еши Лодой Римбүүшэ зорюута ерэжэ, зуун наһатай абгайе бараалхажа, бүгэдэндэ адис табиба. Нютагай аха заха­тан, түрэл гарал эндэ сугларжа, Долгор эгэшые амаршалба. “Алтан гургалдай” гэжэ суурхаһан арадай дуу гүйсэдхэгшэ, Ярууна нютагай бэри Буда-Ханда Дашиева ирагуу һайхан хо­олойгоор дуулажа, хүн зониие урмашуулба.


Долгор Цыренжапова түрэл колхоздоо зоотехнигээр, сче­товод- кассираар, тарилгын стан дээрэ бригадираар ажал­лаа. 1987 ондо наһанайнгаа амаралтада гарабашье, хамтын ажалда үшөөл туһатай олон жэлнүүдтэ ажаллаа. Эрэлхэг габьяатай, шэн зоригтой ажалайнгаа түлөө олон тоото шагналнуудта хүртэһэн. Наһанайнь нүхэр Базар Цыренович нютагайнгаа зүблэлэй түрүүлэгшээр ажаллаһан. Гансаһаа газар дүүрэхэ гэдэг үнэн үгын ёһоор, энэ бүлын ори ганса басаганиинь Валентина Базаровна Александр нүхэртэеэ 6 хүүгэдые түрүүлжэ, мүнөө үнэр баян бүлэ болонхой. Зуу наһатай Долгор Цыдыповна 6 зээнэрээ, 15 зээнсэрнүүдээ, 3 дүшэнэрөө тойруулан, гурбан зөөлэниие үзэжэ, ан-бунхан ажаһууна. 

Цырегма САМПИЛОВА

Теги: ойн баяр Цырен-Даша Доржиев Буряад Уласай Ярууна аймагНаши издания