Главная / Новости /Власть / ​Буряадта 11 һургуули, 24 сэсэрлиг баригдаха

​Буряадта 11 һургуули, 24 сэсэрлиг баригдаха

08-02-2019

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Дмитрий Медведев Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ һууринуудые олошоруулха болон һургуулинуудта гурбадахи халаанай һуралсал усадхаха хэмжээнүүд тухай зүбшэн хэлсээ.

Ерэхэ гурбан жэлдэ Буряадтамнай 11 һургуули болон хүүгэдэй 24 сэсэрлиг баригдаха юм. Энэ хэрэгтэ федеральна бюджедһээ 10 миллиард гаран түхэриг хараалагданхай, харин уласай бюджедһээ 1,5 миллиард түхэриг гаргашалагдаха.

Алексей Цыденов уласаймнай һургуулинуудай болон хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй дуталдадаг орёо асуудал шиидхэхэ болоһонойнь түлөө премьер-министртэ, гүрэнэйнгөө Засагай газарта баяраа мэдүүлээ.

- Алексей Самбуевич, та хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй байшангуудые худалдан абаха хэрэгтэ мүнгэ олохо гуйлтатай хандаа һэнта. Гүрэн соомнай энэ талаар хүдэлмэри яһала һайн ябуулагдаа. Харин хэдэн можо нютагуудта, тэрэ тоодо Буряад Уласта бэрхэшээл усадхагдаадүй байһаар, - гэжэ Дмитрий Медведев хэлээ. – Тиимэһээ би 2019 оной болон 2020 ба 2021 онуудай түсэбтэ хугасаагай бюджедтэ хубилалтануудые оруулхадаа, уластатнай хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй байшануудые худалдан абахын тула 2,3 миллиард түхэриг үгэхөөр хараалха даалгабари үгөөб.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, гүрэнэймнай премьер-министрэй үнгэрһэн жэлэй июнь соо абаһан Буряадай һургуулинуудта гурбадахи халааниие усадхаха тухай шиидхэбэри бэелүүлэгдээ шахуу – уласай бюджедтэ хэрэгтэй мүнгэн хараалагданхай. Даб дээрээ 13 һургуули гурбан халаанда хүдэлһөөр. Байгша онһоо барилга эрхилэгдэжэ, ерэхэ жэлдэ тус асуудал гүйсэд шиидхэгдэхэ.

- Хүүгэдэй сэсэрлигүүд тухай хэлэбэл, бидэ үндэһэн түсэлнүүдэй хэмжээндэ жэл хахадһаа гурбатай болотор наһатай хүүгэдые сэсэрлигэй һууринуудаар хангаха асуудал дээрэ хүдэлжэ байнабди. Бүхы гүрэн соомнай иимэ зорилго табигданхай хадань, бидэшье энээниие дүүргэхэбди. Теэд 3-һаа 7 хүрэтэр наһатай хүүгэднай ээлжээндэ байһан зандаа. Тиимэһээ танай шиидхэбэридэ Буряадай ажаһуугшад яаха аргагүй баярлана, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Буряадай Толгойлогшын онсолһоор, 3-7 наһатай үхибүүдэй ябаха хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй барилга үндэһэн түсэлнүүдэй хэмжээндэ һомологдоногүй. Харин Дмитрий Медведевэй шиидхэбэриин ашаар энэ зорилгодо уластамнай 2,3 миллиард түхэриг үгтэбэ гээшэ.

Тиин “Мүнөө үеын һургуули” гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ федеральна бюджедһээ 4,47 миллиард түхэриг хараалагдажа, 4891 һууритай 11 һургуули баригдаха. Энэ ехэ барилга байгша онһоо захалха.

2021 он болотор хүүгэдэй 17 сэсэрлиг баригдажа, 4240 һуури, тэрэ тоодо 1,5-3 наһатай хүүгэдтэ 2130 һуури бии болохо. Энэ хэрэгтэ федеральна бюджедһээ 3,278 миллиард түхэриг хараалагданхай.

Гадна Ородой Холбоото Уласай Засагай газар 3-7 наһатай хүүгэдтэ дүн хамта 1920 һууритай 7 сэсэрлиг бариха шиидхэбэри абанхай. Тус зорилгодо 2,288 миллиард түхэриг гаргашалагдаха.

“Буряад үнэн” мэдээсэлэй албан

www.government.ru сайтһаа гэрэл зураг абтаба


Теги: Дмитрий Медведев Буряад Улас хүүгэдэй сэсэрлиг Алексей Цыденов һургуулинуудта гурбадахи халаан усадхалгаНаши издания