Главная / Новости /Культура / «Сагаалган – 2019. Һэргээгдэһэн түүхэ»

«Сагаалган – 2019. Һэргээгдэһэн түүхэ»

08-02-2019

Улаан-Үдэ хотын Матвей Хангаловай нэрэмжэ­тэ Буряадай түүхын музей соо “Сагаалган-2019. Һэргээгдэһэн түүхэ” гэһэн түсэлөөр хэмжээ ябу­улга январиин 31-дэ боложо үнгэрөө. Тус хэмжэ­эндэ Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева, Буряад Уласай Толгойлогшын ба Засагай газарай захиргаанай хүтэлбэриин эрхэтэнэй олониитэ хүгжөөлгын талаар орлогшо Михаил Харитонов, Буряад Уласай Үндэһэтэнэй музейн захирал Татьяна Бороноева ба олон айлшад ха­баадабад.

Музейн фойе соо энэ хэмжээ ябуулгын эхиндэ аман зохёолой “Амар сайн” бүлгэм бууһан айлшадые угтамжын гоё һайхан дууга­ар, сагаан эдеэнэй дээжээр ба хадагуудаар угтан зол­гобо. Тус хэмжээ ябуулгын хүтэлбэрилэгшэ сугларһан айлшадые ерэжэ байһан Сагаан һарын һайндэрөөр амаршалжа, музейн хэдэн таһалгануудта хубааран, энэ хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэхэ байһыень мэдүүлжэ, айлша­дые дүтөөр танилсахыень уриба.

Түүхын эрдэмэй канди­дат Снежана Цыпилова уг гарбалай удха шэнжэлэгшэ, зохёогшо Галина Мададаева хоёр хайшан гээд уг гарбал зохёохоб, ямар удха шанар­тайб гэжэ танилсуулаа.

Айлшадай тон ехэ анхарал монгол уран бэшэлгын (кал­лиграфиин) багша, искус­ствоведениин доктор, уран зурааша, Монголой “Титим Арт” гэһэн үмсын академиин хүтэлбэрилэгшэ Эрдэнэхуя­гийн Ариунболд татаба. Эндэ сугларагшад ехэ багагүй энэ ажалаар һонирхоо, бултанда мастер-класс харуулагдаа. Ариунболд багшаһаа иигэ­жэ асуубаб: “ Хэр олон зон һонирхожо, танай энэ Улаан-Үдэ хотодо эмхидхэжэ нээһэн хэшээлнүүдтэтнай ябана гээшэб?” Тиихэдэм: “Яһала олон зон хуушан монгол бэ­шэгээр һонирхоно, иланга­яа залуушуул хэшээлнүүдтэ ерэнэ, өөрынгөө нэрэшье бэшэжэ һураха һэмди гэлсэ­дэг байна. Минии һанахада, монголшье, буряадшье, ямаршье яһатан өөрынгөө түүхээр һонирхохо, түрэл хэлэеэ мартангүй, ёһо зан­шалаа сахижа ябаха ёһотой ха юм. Тиимэ һэн тула, эдэ бүгэдэндэ бидэ өөһэдөө нэн түрүүн һуража, ерээдүйн за­луу халаандаа жэшээ харуу­лан ябаха байгаабди” ,- гэжэ харюусаба.

Аман зохёолой бүлгэм “Амар сайн” урданай ёһо зан­шалай гуримаар яагаад хори буряадай түрэ үнгэрдэг байһан бэ гэжэ танилсуулаа. Тиихэдээ эндэ басагата та­лын ёһо баримталан, буряад арадайнгаа хубсаһантай, ха­дамда гаража байһан басага­най үһэ гүрэлгэ, эдеэ ундан хүрэтэр бултыень хабаадагшадта һонирхолтойгоор ха­руулжа, хөөрэжэ үгөө.

Тиихэдэ энэ үдэр айлша­дые ВСГУТУ-гай гүн ухаа­най кафедрын багша Оюна Доржигушаева буряад ара­дайнгаа түүхэтэй танилсуу­лаа. Мүн энэ музейн эрдэмэй ажалтан Евдокия Логачева буряад арадай нааданууд­тай танилсуулаа, яагаад ша­гайнуудые шэдэжэ, зурхай харадаг тухай хөөрөө. Эндэ булта сугларагшад өөрынгөө ерээдүйгөө мэдэхэ гэжэ һонирхожо, ээлжээндэ зогсо­жо, зурхай зуруулба.

Сагаалганай һайндэрые угтуулан, музейн ажалшад һонирхолтой иимэ хэмжээ ябуулга үнгэргөө. Суглараг­шад музейн фойе соо булта бэе бэеэ һайндэрөөр амар­шалаад, гэрэл зурагуудаа бу­улгуулжа тараа.

Любовь Цыбеновагай гэрэл зураг

Любовь ЦЫБЕНОВА

Теги: Буряад Улас түүхэ Матвей Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай түүхын музей16:53

Золото и серебро чемпионата России по вольной борьбе привезли ветераны спорта Бурятии 

16:40

Первая в России бизнес-миссия делегации Торговой палаты КНДР состоится в Улан-Удэ 

16:32

Малоимущим семьям Бурятии компенсируют оплату за аренду жилья 

16:27

Бурятия в лидерах по усыновлению детей 

16:13

​Буряадай бэдэрэлгын “Рысь” бүлгэмэйхид сэрэгшэдэй дурасхаал мүнхэлнэ 

15:58

​Улаан-Үдэ шадарай Сотниково һууриниие ойн түймэрһөө аршалаа 

15:29

​Буряад драмын театрай залуу халаанай тоосоото тоглолтонууд үнгэргэгдэнэ 

15:13

На 49 проблемных участках в Улан-Удэ нужна ливневка 

14:01

​Авиация МЧС России привлекается для переброски парашютистов-пожарных на лесные пожары в Бурятии 

13:50

​Буряад Уласта «Полиин үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулга Тарбагатай аймагта эмхидхэгдэхэ 

13:20

​Новый номер журнала «Байкал». Это как океан 

12:45

Бурятские вольницы завоевали бронзовые медали рейтингового турнира UWW Yasar Dogu 

11:53

Бурятский «День поля-2019» отметят в Тарбагатайском районе 

11:47

Около трех тысяч жителей Бурятии покусали клещи 

11:32

По запросу ОНФ отремонтировали два участка дорог в Улан-Удэ 

11:29

​Жителей Бурятии предупреждают о телефонных мошенничествах 

11:26

Трое жителей Бурятии незаконно соорудили дамбу для сбора воды 

11:14

​Буряад уласай Хори аймагта үбшэнтэнэй аша туһада дэмбэрэлтэ хэрэг бүтэбэ 

10:57

Участники мотоэкспедиции «Сел и поехал» посетили Бурятию  

10:48

Автомобиль сгорел в Прибайкальском районе Бурятии 

10:39

В Бурятии разыскивают 38-летнюю улан-удэнку с сыном 

10:33

Всю ночь в Улан-Удэ откачивали воду после сильного ливня 

10:28

​Буряад уласай һурагшад Уласхоорондын олимпиадада амжалта туйлаба 

09:39

​“Мы будем актёрами” - концерт первой Московской студии Бурятского театра драмы в Улан-Удэ  

08:45

​Зурхай на 16 июля, 15 лунный день 

08:30

​Жаркая неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, грозы, ливни ожидаются в Бурятии сегодня, 16 июля 

Наши издания