Главная / Новости /Общество / ​Аргагүй ехэ анха түрүүшын ажал

​Аргагүй ехэ анха түрүүшын ажал

13-02-2019

Түрэлхи хэлэнүүдые шудалха ба зааха гол бодол (концепци) манай гүрэнэй болбосоролой һалбарида анха түрүүшынхиеэ энэ удаа, Үндэһэн арадуудай хэлэнүүдэй Уласхоорондын жэлдэ, Оросой Холбоото Уласай Гэгээрэлэй яаман зохёожо эхилхэнь.

Энээн тухай улас түрын Гэгээрэлэй сайдай орлогшо Татьяна Синюгина сэдхүүлшэдтэ дуулгаһан байха юм.

- Түрэлхи хэлэнүүдые үзэхэ болон зааха гол бодол зохёон бии болгохо хэрэг дээрэ хүсэ шадал элсүүлэгдэхэ болоно. Манай болбосоролой һалбарида иимэ юумэн анхандаа хэзээдэшье байгаагүй юм. Ажал нэгэтэй нүхэдөөрөө энэ хүдэлмэри эхилбэбди. Энэмнай ехэл орёо асуудал болоно”, - гээд Татьяна Синюгина хэлээ. Үндэһэн арадуудай хэлэнүүдэй Уласхоорондын жэлэй туршада Россиин Гэгээрэлэй яаманай түсэблэһэн хэмжээ ябуулганууд тухай хөөрэхэ үедөө сайдай орлогшо энээн тухай онсолһон байха юм.

“Гол бодолой гансашье онсо шухала шэглэлнүүдые зохёожо дурадхаха бэшэ, мүн баһа хэлэн бүхэнэй, энэ ехэ ажалай шэглэл бүхэнэйнь өөрсэ маяг хараадаа абаха шухала гээд бидэ ойлгонобди”, - гэжэ тэрэ нэмээ.

Гүрэн түрын хэмжээндэ анха түрүүшынхиеэ гол бодол, зарим тэды дүримүүд зохёогдожо эхилээ хадаа, гансал гэртэхинэй һайн дуранда найдаад, олон ондоо хэлэнүүдээ мартуулха туйлдань арайл хүргэхэгүй хабди. Буряад уластамнай түрэлхи һайхан эхэ хэлэеэ сахин хүгжөөхэ талаар нилээн ехэ ажал ябуулагдажа байна гэжэ онсолхо шухала. Тэрэ ажалай дүнгүүд эли тодо харагдажа эхилэнхэй. Энээн тухай хожом мэдээсэжэ байхабди.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Василий ЦЫБИКОВ

Теги: түрэл хэлэн Татьяна СинюгинаНаши издания