Главная / Новости /Общество / Үндэһэн хэлэнүүдээ бөөмэйлэн

Үндэһэн хэлэнүүдээ бөөмэйлэн

14-02-2019

Үндэһэн арадуудай хэлэнүүдэй Уласхоорондын жэлэй хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэлгэдэ манай гүрэндэ 600 сая түхэриг мүнгэн мүнөө жэл гаргашалагдаха юм

Үндэһэтэнэй хэрэгүүдэй талаар холбоото уласай агентствэ гүрэнэй нютаг можонуудтай хамта 600 гаран сая түхэриг мүнгэ гаргашалха гээд түсэблэһэн юм. Энээн тухай “Коммерсант” сонин бэшэнэ. Гүрэнэй засагай тус зургаанай хүтэлбэрилэгшэ Игорь Бариновай туһалагша Олег Сергеев энэ һони олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлдэ дуулгаа юм ха.

Алас Дурнын болон Сибириин үсөөн тоото үндэһэн арадуудые дэмжэлгэдэ холбоото уласай агентствэ155 сая түхэриг абанхай. Тэрэ мүнгэнэй 41 саянь урда жэлэйхиһээ үлүүгээр үгтөө. Хараалагдаһан мүнгэнэй зариманиинь хэлэнүүдэй жэлэй хэмжээ ябуулгануудта һомологдохо. Гэбэшье, диилэнхи хубинь хатуу шэрүүн уларилтай нютагуудта заншалта ажаябуулгаяа эрхилжэ байдаг Сибириин болон Алас Дурна зүгэй үсөөн тоото үндэһэн арадуудай болбосоролой программануудта гаргашалагдаха юм. “Тиихэдээ бидэ үсөөн тоото ондоо арадууд, жэшээнь, зөөлэн уларилтай Сочидо ажаһуудаг шапсугууд, тухай хэлэнэгүйбди”, - гээд Олег Сергеев онсолһон байха юм.

Мүнөө жэл хүдэлжэ эхилхээр түсэблэгдэһэн Арадуудай хани барисаанай байшанда баһал мүнгэн һомологдохо. Оросой Холбоото Уласай арадуудай түрэлхи хэлэ дэмжэлгын болон хүгжөөлгын жаса һаяын сагта хүдэлмэриеэ эхилхэеэ байна. Тэрэниие байгуулха зорилготойгоор 40 сая түхэриг һомологдонхой. Мүн баһа гүрэнэй нютаг можонуудта үндэһэ яһатанай болон шажанууд хоорондын харилсаануудые хинан адаглаха системые һайжаруулгада, социологиин эрдэмэй шэнжэлгэнүүдые үнгэргэхэ хэрэгтэ холбоото уласай агентство 52 сая түхэриг абаха юм.

Василий ЦЫБИКОВ

Теги: Ородой Холбоото Улас ​Үндэһэн арадуудай хэлэнүүдэй Уласхоорондын жэлНаши издания