Главная / Новости /Общество / ​Корсаковынхид ехэхэн бэлэгтэ хүртэбэ

​Корсаковынхид ехэхэн бэлэгтэ хүртэбэ

14-02-2019

Кабанска аймагай Корсаково һууринда Сагаан һарын һайндэртэ дашарамдуулан, февралиин 6-да шэнэ фельдшерэй ба акуше­рэй пункт, мүн мэдээсэлэй-соёлой түб нээгдэбэ.

Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева, элүүрые хамгаалгын сайдай нэгэдэхи орлогшо Наталья Бухольцева, аймагай засаг дарга Алексей Сокольников болон олон тоото айлшад ба нютагай зон ха­баадаа.

Зоной элүүрые хангаха ФАП

“2018 ондо гүрэнэймнай Юрэн­хылэгшэ Владимир Путинай абаһан зарлигай ёһоор, эмшэлэлгын туһаламжа хаа-хаанагүй ядамаггүй үзүүлэгдэжэ байха ёһотой юм. Тиин шэнэ олон объектнүүд, тэрэ тоодо танайшье нютагта шэнэ ФАП бариг­даба гээшэ”, - гэжэ Наталья Бухоль­цева фельдшерэй ба акушерэй пун­ктын нээлгын баяр ёһололой үедэ онсолоо.

Аймагай засаг дарга Алексей Сокольниковой тэмдэглэһээр, 1954 ондо баригдаһан анханайнь байшан һандарха туйлдаа хүрөөд байгаа. Корсаково һууринда мүнөө 600 хүн ажаһуудаг. Дүрбэдэхи ху­бинь - наһатай зон. Хүдөөгэй зо­ной хүдэршье һаань, энэ шэнэ ФАП тон хэрэгтэй сагтаа бодхоогдобо.

“Сагаалганай үедэ нээгдэһэндэнь бидэ баяртайбди. Суглараг­шадые халуунаар амаршалнаб, энхэ элүүрые, зол жаргал хүсэнэб. Нээгдэһэн энэ ФАП олон жэлэй туршада хүн зондо туһатай бай­хань болтогой!” - гэжэ аймагай за­саг дарга баяраараа хубаалдаа.

Оройдоол гурбан һарын тур­шада бодхоогдоһон фельдше­рэй ба акушерэй пункт хэрэгтэй оньһон түхеэрэлгэнүүдээр гүйсэд хангагданхай. Бүхыдөө 4 сая 383 мянган түхэриг гаргашалагдаа юм. Аймагай Һунгамалнуудай зүблэлэй түрүүлэгшэ Семён Он­тобоевой мэдээсэһээр, байгша ондо аймагта үшөө 3 ФАП нээгдэ­хээр түсэблэгдэнэ.

ФАП-ые даагша Татья­на Тынтуева шэнэ байшанта­яа танилсуулаа. Байшан хэдэн таһалгануудта хубаагданхай: про­цедурна, нарай үхибүүдэй, хээ­литэй эхэнэрнүүдэй, физиокаби­нет... Эмшэлэлгын оньһон тоног түхеэрэлгэнүүд, хэрэгсэлнүүд эл­бэг даа.

Мэдээсэлэй-соёлой түб

Хуушарһан эхин шатын һургуулиие һэльбэн шэнэлжэ, ню­тагайнгаа музей нээхэ шиид­хэбэриин абтаһаар үнинэй юм. Гэбэшье эндэ ганса музей бэшэ, харин нютагай номой сан бай­ратай болобо. Анхан һургуулиин байшанай нэгэ булан эзэлдэг байһанаа, мүнөө шэнэ мүртөө үшөө аминдаа байратай болобо. Музейн хүтэлбэрилэгшөөр олон жэлэй туршада Зоя Банзаракцаева хүдэлнэ, номой сангые даагшаар - Эльвира Бармит.

Нээлгын баяр ёһололые со­мон дарга Леонид Сониев нээжэ, уласай Соёлой яаманда, аймагай хүтэлбэрилэгшэдтэ, нютагайнгаа залуушуулай зүблэлдэ ба арад зон­доо баяр баясхаланаа мэдүүлээ.

“Мүнөөдэр нютагтатнай аяар хоёр объект нээгдэжэ байна. Иимэ ушар ходо боложо байдаггүй, - гэжэ аймагай засаг дарга Алексей Сокольников онсолон тэмдэглээ. - Хоёр жэлэй туршада хуушан һургуули һэльбэн шэнэлэгдээ. Ле­онид Сахилович олондо баярые хүргэнэ, тэрэньшье зүб. Харин нэн түрүүн нютагай зондо бая­раа мэдүүлхэ хэрэгтэй. Юуб гэбэл, нютагайнгаа ажабайдал һайн тэ­эшэнь хубилгаха, һэргээхэ гэжэ оролдодог хадатнай иимэ һайн хэ­рэг бүтэжэ байна”.

Соёлой сайд Соёлма Дагаевагай хэлэһээр, уластамнай ганса нёдон­до 97 шэнэ клуб нээгдээ, мүнөө жэл­дэ 13 байшан нээгдэхээр хараалаг­дана. Кабанска аймаг автоклубтай болохо юм.

“Танай нютагта иимэ шэнэ мэ­дээсэлэй-соёлой түбэй нээгдэжэ байһанда бидэ ехэ баяртайбди. Юуб гэхэдэ, худари буряадууд - ехэ эдэбхитэй зон гэжэ булта мэдэнэб­ди. Хүшэрхэн хуби заяатайшье һаа, үертэ абтаһан, ехэнхи зон зөөжэ ошоһон, гэбэшье нютаг хэлэеэ мартадаггүй, ёһо заншалаа, соёлоо сахиһаар зандаат”, - гэжэ Соёлма Ба­яртуевна хэлээ.

Уданшьегүй улаан лентэ хайша­лагдажа, сугларагшад байшанай богоһо алхан орожо, нэн түрүүн но­мой сантай, түүхэтэйнь танилсаа. Корсаково һууринда 1923 ондо тон түрүүшын уншалгын гэр нээгдэһэн байна. 1974 ондо хоёр дабхар клубай байшан зөөһэн, харин 1997 онһоо һургуули соо хүлһөөр байрлуулагдаһан байна. Мүнөө шэнэ байшантай болоходоо, ун­шагшадта номуудые дурадхахаһаа гадна хүүгэдые наадуулха талмай харааланхай, Интернет, вай-фай хүдэлдэг. Тиимэһээ хүн зон номой санда олоороо ябажа эхилхэ байха.

Музей соо худари буряадуудай урданай байдал харуулһан, дайнай үедэ зорюулагдаһан, мүн мүнөө үеын байдалтай танилсуулһан танхимууд бии.

“Ганса айлшад ерэжэ хара­ха бэшэ, һурагшадта эндэмнай түүхын хэшээл үнгэргэжэ болохо”, - гэжэ Зоя Ананьевна баяртайгаар хэлэнэ һэн.

Түгэсхэлдөө булта соёлой бай­шанда уригдажа, Соёлой яама­най, аймагай захиргаанай зүгһөө эдэбхитэй нютагаархидта шагнал болон Баярай бэшэгүүд барюулаг­даа. Һургуулиин үхибүүдэй, “Ху­дара” гэһэн арадай аман зохёолой бүлгэмэй Сагаалганда зорюулжа бэлдэһэн тоглолто дурадхагдаа.

Сугларагшадай хүхюутэй нюур шарай харахада, эдэ шэнэ объектнүүд нютагайхидта һайндэрэй ехэхэн бэлэг болоо гэжэ тэмдэглэ­хээр байгаа һэн.

Любовь ЦЫБЕНОВАГАЙ гэрэл зураг 

Любовь ЦЫБЕНОВА

Теги: Соелма Дагаева Буряад Уласай Кабанска аймагай Корсаково һуурин фельдшерэй ба акушерэй түб мэдээсэлэй-соёлой түбНаши издания