Главная / Новости /Спорт / ​Кабанскын дэбисхэр дээрэ

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ

20-02-2019

Буряад Уласай Хүдөөгэй үбэлэй спортын наадану­уд февралиин 28-һаа эхиеэ абаха. Бүмбэгэтэ хоккей наадаар түрүүшын үдэр эхилхэ.

15-дахияа үнгэргэгдэжэ байһан энэ наадые Кабанскын аймаг угтан абана. Найман спортын зүйлөөр на­аданууд Каменск, Кабанск болон Селенгинск һууринуудта болохоор ха­раалагдана. Шэрээгэй теннис, шатар, даам, конькигаар урилдаан, санаар урилдаан, бүмбэгэтэ хоккей, үбэлэй ГТО тушаалга болон зүг олголго – эдэ спортын зүйлнүүдээр шанга ту­лалдаанууд болохоор хараалагдана.

Бүмбэгэтэ хоккей шэлэн абалгын шата һаяхана боложо, нааданда хабаадаха бүхы команданууд тодороо. Нэгэдэхи бүлгэмдэ Кабанскын аймагай, Захааминай, Загарайн болон Байгал шадарай хоккеистнүүд ороо. Хоёрдохи бүлгэмдэ Хэжэнгын, Хяаг­тын, Хориин болон Мухар-Шэбэрэй команданууд наадаха.

Кабанскын аймагай захиргаан­да спортын түлөө харюусадаг Сер­гей Балагуровай хэлэһээр, наада үнгэргэхын түлөө ехэ бэлэдхэл хэг­дээ.

- Нэгэ мянганһаа үлүүтэй тамир­шад, һоригшод, шүүгшэд ерэхээр хараалагдана. Бултаниие һайханаар угтажа, эдеэлүүлхэ, хонуулха асуу­далнууд бүхыгөөрөө шиидхэгдээ. Мүн спортын талмайнууд шэнээр бүтээгдээ, заһабарилагдаа, - гэжэ Сергей Балагуров хөөрэнэ.

Кабанск ерэһэн айлшад ганса мүрысөөд ябашаха бэшэ, эмхидхэг­шэд тэдээндэ һонирхолтой соёлой программа харуулха юм. Мартын 1-дэ Селенгинск һууринай “Труд” стадион дээрэ наадануудые нээлгын баяр ёһолол болохо юм.

Мүнөө жэлэй наадануудай һүлдэ хаб загаһан болоо. Ушарынь гэхэдэ, зарим түүхын баримтануудай ёһоор, Кабанскын аймагай нэрэнь ойн бо­дон гахайһаа бэшэ, хаб загаһанһаа гарбалтай.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Хүдөөгэй спортын наадан Буряад Уласай Кабанск аймаг10:54

В Бурятии на 4 апреля зарегистрировано 35 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019 

09:51

​В Бурятии арендаторы республиканского имущества получат освобождение от уплаты аренды сроком на полгода 

09:44

​Алексей Цыденов призвал отделения партии «Единая Россия» объединиться с волонтерами и помогать нуждающимся по всей Бурятии 

09:35

В Улан-Удэ разворачивают новый инфекционный стационар 

17:44

Дарима МАТХАНОВА: "Yхибүүдэйнгээ hайгаар үндэhэн соёлдоо ойртооб" 

17:25

​В УФАС продолжает работу горячая линия по приему информации о завышении цен в Бурятии 

16:28

Далайн саана дадажа ядаагүй 

16:14

В учреждениях минсоцзащиты Бурятии случаи заболевания короноавирусной инфекцией среди проживающих отсутствуют 

16:04

​Во всех районах Бурятии по дежурным телефонам принимаются заявки на доставку продуктов питания и лекарств 

15:51

В Забайкальском крае запрещена продажа алкогольной продукции 

Наши издания