Главная / Новости /Спорт / ​Эдиршүүлэй амжалтанууд

​Эдиршүүлэй амжалтанууд

20-02-2019

Алас Дурна зүгэй мүрысөөнүүдтэ буряад барилдааша хүбүүд, басагаднай 2019 онһоо хабаадана гэжэ булта мэдэнэбди. 15- 16, 17-18 наһатайшуул туршалгануудаа эрхимээр үгөө гэжэ хэлэлтэй. Түрүүшынгээ тулалдаануудта манай эдиршүүл яһала һайн үрэ дүн харуулаа.

Владивосток хотодо болоһон мүрысөөндэ 280 гаран барилдаашад 15-16 наһанай бүлэгтэ хибэс дээрэ гараа. Эндэ Буряадай хүбүүд 12 ме­даль абажа шадаа. Алас Дурнын той­рогой бүридэлдэ оруулагдаһан Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэд 6 медаль абаһан байна.

Данил Цырендашиев, Аюр Цыренжапов, Артём Цыбиков болон Илья Жамбалов гэгшэд түрүүлжэ гараа. Тиихэдэ Үбэр Байгалай Эрдэм Дамдинов нэ­гэдэхи һуури эзэлээ. Саха-Яхад Уласай тамиршад 6 алтан ме­дальтай гэртээ бусаа.

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэ­стэ дүү хүбүүдээ һажаажа, 17-18 наһатайшуул һайн дүн харуулаа. Тус мүрысөөндэ Буряадай та­миршад 15 медаль абаад, Благо­вещенск хотоһоо бусажа ябана. Эндэ үбэр байгалайхид 4 медаль­да хүртөө. Баир Баендуев, Дамдин Цыренжапов, Аюр Жигжитов болон Егор Рекунов гэгшэд чемпи­онууд боложо тодороо. Үбэр Бай­галай Бато Сультимов түрүүлһэн байна.

Амарай можын ниислэлдэ ба­сагад барилдаһан байна. Эндэ Буряадай тамиршад 13 медальда хүртөө. Мунсэл Цыденова болон Вера Моргачева гэгшэд түрүүлжэ гараа.

Алас Дурна зүгтэ эдиршүүлэй барилдаанда ганса Саха-Яхадай болон Буряадай хүбүүд шалгарна. Харин басагадай дунда нэгэдэхи һууринуудые эзэлхын түлөө бусад можо, хизаарнуудай тамиршад оролсоно гээшэ.

Иигээд лэ Буряадаймнай та­миршад Алас Дурна зүгтэ оло­хон медальнуудта хүртэжэ, өөр өөрынгөө наһанай бүлэгэй Оро­дой чемпионадуудта хабаадаха эрхэдэ хүртэнэ. Теэд бүгэдөөрөө тиишээ ошохо мүнгэ олохо гү гэһэн асуудал гараадхина.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: барилдаан Алас Дурнын федеральна тойрогНаши издания