Главная / Новости /Культура / ​Хитадай дуушан Часуна Буряад Уласта эстрадна дуунай «Сагаан һара» мүрысөөнэй Гран-при шанда хүртэбэ

​Хитадай дуушан Часуна Буряад Уласта эстрадна дуунай «Сагаан һара» мүрысөөнэй Гран-при шанда хүртэбэ

04-03-2019

Февралиин 28 болон мартын 1-нэй үдэрнүүдтэ Буряад Уласта эстрадна дуунай «Сагаан һара» гэһэн мүрысөөн эмхидхэгдэжэ, бэлигтэй дуушадые элирүүлхэ гэһэн зорилготой соёлой хэмжээ ябуулга олоной һонирхол татаһан байна. Мүрысөөнэй түрүүшын шатада Буряадай дуушад хабаадажа, тэдэнэй дундаһаа түгэсхэлэй шатада шэлэн абалга үнгэргэгдөө. Харин хоёрдохи шатада, Үбэр Байгалай хизаар, Татарстан, Башкортостан, Тыва, Хальмаг, Хитад, Монгол, Армени, Казахстан, Итали болон Москва хотын түлөөлэгшэд хабаадаһан байна.

Тиихэдэ Билигма Ринчинова, Зоригто Тогочиев, Наталья Уланова, Казахстанай хүгжэмэй продюсер Данагуль Алгожин, Хитадай түлөөлэгшэ Урагшилту, Монголой эстрадын дуушан, продюсер Бальчинжав Дольгион жюриин гэшүүдэй бүридэлдэ ороһон байна.

Мүрысөөнэй хоёдохи шатада 34 хабаадагшадһаа 16-иинь лэ түгэсхэлэй шатада хабаадаха эрхэдэ хүртөө. Буряад уласые Иван Уланов, «Сезон Дождей», «Сагаан турлааг», «Дари» бүлгэмүүд, Ирина Шагдурова, Баирма Батоцыренова, Арюна Мункуева гэгшэд түлөөлөө. Харагшадай һанал-хуряалгаар Арюна Нимаева баһал түгэсхэлэй шатада ороһон байна. Тиихэдэ Хитадай Часуна, Жиренсубуде, Казахстанай Рухия Байдукенова, Монголой Ариунжаргал, Татарстанай Илюса Хузина, Тывагай Аржаана Стал-Оол, Башкортостанай Тимур Рамазанов болон Үбэр Байгалай хизаарай Цырен Нимаев түгэсхэлэй шатада хабаадаа.

Италиин дуушан Федерико Мартелло олоной һонирхол татаһан байна. Эстрадна дуунай «Сагаан һара» мүрысөөн тухай интернет сүлжээндэ хаража, хабаадаха хүсэл түрөөб гэжэ тэрэ хэлэбэ.

Эстрадна дуунай урилдаанай түгэсхэлэй шата хүлгөөтэй байгаа гэхэдэ алдуу болохогүй. Залуу дуушадай бэлиг талаан харагшад халуунаар угтан абажа байгаа һэн.

Эстрадна дуунай «Сагаан һара» урилдаанай залан хүтэлбэрилэгшэ, Буряадай габьяата артистка Мэдэгма Доржиева хари гүрэнүүдэй мэргэжэлтэ дуушад хэмжээ ябуулгада хабаадана гэжэ тэмдэглэбэ.

Дуунай урилдаанай дүнгүүдээр, дипломантын нэрэ зэргэдэ Илюса Хузина, Аржаана Стал-Оол, Тимур Рамазанов гэгшэд хүртэбэ. 1-дэхи шатын дипломоор - Ирина Шагдурова, 2-дохи шатын дипломоор - Рухия Байдукенова, 3-дахи шатын дипломоор Ариунжаргал шагнагдаа. Урилдаанай Гран-при шанда Хитадай дуушан Часуна хүртэбэ. Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева бэлигтэйбасаганда мүнгэн кубок барюулаа. Тиихэдэ Хитадай телевидениин урилгаар «Сезон дождей» бүлгэм, Арюна Нимаева, Дарима Цырендондопова гэгшэд Хитад үндэһэтэнэй соёл уралигай фестивальда Ород гүрэнөө түлөөлхэ.

Эстрадна дуунай «Сагаан һара» урилдаанда анхан илаһан Эржэна Санжиева, Сэсэг Аюшеева, хабаадагшад Мэдэгма Доржиева, Тимур Болотов, Чингис Ли, Эрдэни Батсух, Бадма-Ханда Аюшеева, Валико Гаспарян, Дулма Сунрапова, Нонна, Зоригто Тогочиевтон энэ үдэшэ шэмэглээ. Италиин дуушан Федерико Мартелло түгэсхэлэй шатада ороогүйшье һаа, гала-концерттэ Эрдэни Батсухтай хамта «Сагаан дали» гэһэн дуу гүйсэдхөө. 

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд


Теги: Соелма Дагаева Зоригто Тогочиев Буряад Улас Мэдэгма Доржиева эстрадна дуунай мүрысөөнНаши издания