​«Буянтай FACEBOOK!»

06-03-2019

Урданай хүнэй үгэ үнэн болгожо, ХХ-ХХI зуун жэлдэ хорбоо юртэмсэмнай «үнгэтэ» боложо тодороод, заха хизааргүй хүгжөө. Һая facebook сүлжээ найруулhан Marc Zukerberg бэлигтэн тухай «Социальная сеть 2.0» гэhэн уран hайханай кино хаража, оньһото хэрэгсэлэй хубисхал манай үеын нюдэн дээ­рэ бэелбэ гэжэ дабхар баталааб. Доро үгтэhэн багахан зураглалдаа, оньhото хэрэгсэлнүүдэй хэды жэлэй урда манайхин аймагта нүлөөлhые хөөрэхэм.

Хэжэнгын түхэреэндэ ажамидаржа ябаhан на­гаса талым таһардаһан нэгэ угай түүхэ иимэ бай­на. Намhаа дээдэ, дүрбэдэхи үедэ, Гомбожаб гэжэ хүн Монгол нүүжэ, hуурижажа, нүхэртэеэ Эрдэни­бат Бүмсэндэ гэжэ хоёр үхибүүдые хүмүүжүүлэн, хүл дээрэнь гаргаа.

Тэрэ зун бүлэг нүхэдөөрөө Монголоо аяншала­абди. Би энэ аяншалгада заатагүй түрэлэй hабагша болохо Гомбожабай Эрдэнибат нагасынгаа үри hадаhадаар (энээнһээ урид долоон жэлэй үмэнэ уулзаhан) золгохо гэжэ шиидээб. Эрдэнибат на­гасамнай Түв аймагай Зуунмод хотодо ажаhууhан, аймагтаа түүхын музей байгуулһан. Түрэлхидөө hураашалһаар, Монголдо засаг хубилһанһаа хой­шо холбоо ехэ баригдаагүй гэжэ тухайлааб.

Хилын забhаргүй ажалладаг болоhоной аша­да, үдын хойно, яаралгүй ажалаа захадаад, хар­гыда гарая гэлсэбэбди. Гарахынгаа урда facebook сүлжээ монголнууд ехээр ашаглаха дуратай бшуу гэжэ hанан, Zuunmod гэhэн гаршагтай бүлгэмэй сэдэбүүдые шэнжэлжэ һуубаб.

2007 ондо аймаг сониндоо ажаллажа ябаха­даа, эдэ түрэлхидөөрөө золгоhомби. Нагасамни тэрэ жэл үбшэлжэ, хари гэртээ хариhан байгаа, найман үхибүүдэйнь оройдоол хоёр басагадаарнь уулзажа, Төв аймагай Зуунмод нютагай ойрохоно хүдөө табидаг газарынь гараабди. Ехэ үринь Оюн басаган абынгаа ажал үргэлжэлүүлэн, Зуунмод hууринайнгаа түүхын музейдэ ажаллажа ябаа, од­хон басаган Жарангэрэл аймагайнгаа телевидени­дэ репортёроор хүдэлжэ байгаа.

Монголой үхэhэд нүүдэлшэ маяг сахина, заатагүй булаhан шоройн обогор дээрэ hэеы гэ­рэй дүрсэ табигдана. Нагасынгаа хүшөө дээрэ зула бадараагаад, сэмүүн сагай шаасалангаар эльгэн түрэлшье hаа, холохоно оршодог орондо нютаг­жаха үйлэтэй байhан зоной шэрүүн заяанда сэдь­хэн, уяран бусаагшаб. Тэрэ аянhаа нютагаа зорёод ябахадаа, Алтан Булагай хилэhээ хожомдоод, тэн­дээ хонохо баатай болообди. Эндэ нэгэ hонин ушар болоо. Зунай халуунай тэн үе байжа, үдэшэниинь урдахана оршодог тоором нуур hураашалаад, хар­гынгаа тооhо угаахаяа гараабди. Тооромдо тамар­жа байгаад, эльhэн оёортонь би мүнгэн бэhэлиг ол­золооб. Энээнээ нагасын тэнгэриин бэлгэ тэмдэг гэжэ сэдьхэн, гунгарбаадаа нюугаа hэм.

Facebook дотор Zuunmod бүлгэм оложо, гэшүүдыень анхаралтайгаар хараашалжа ябаhаар, танил нэрэ обог оложо, түргэхэн бэеэ мэдүүлбэб. Талаан боложо, Жарангэрэл дүү басагамни сүлжээн дотор байжа байгаа. Иигэжэ долоон жэл боложо, нэгэ угай таhардаhад, гурбадахи үеын хүбүүн басаган хоёр Marc Zukerberg бэлигтэнэй ашаар ушарха азатай байшообди. Тэрэ уулзалгын дүн болгон, «буянтай facebook» гэhэн тобшолол хээ һэмди.

Баяр ШИРАПОВ​

Теги: Буряад Улас Монгол Улас интернет холбоо Facebook17:31

Разгневанный горожанин: на что жаловались жители Верхнеудинска сто лет назад 

17:10

​Шэди гэжэ бии гү, алтан дэлхэйдэ? 

16:45

​Буряад уласта Д.Аюшеевэй нэрэмжэтэ хүгжэмэй-гуманитарна лицейн байшан задалагдахань 

16:24

Окрылённый небом: сага о лётчике из тункинского поднебесья Бурятии 

16:04

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Үбэлэй хаһада бэлэдхэл хадаа тон шухала асуудал» 

15:32

​«Байгал» театр харагшадтаяа viber-аар харилсажа эхилбэ 

15:21

​Ветераны-«афганцы» из разных городов России встретились в Бурятии 

14:54

​Перевозками в районы Бурятии занимаются более 40 организаций и ИП 

14:33

​Уникальная этнодеревня на Сахалине: пример использования «дальневосточного гектара» 

13:39

Буряад Уласай аймагуудаар хэдэн шэнэ номой сангууд һаядаа үүдэеэ сэлихэнь 

13:33

​Жэлэй дүүрэтэр Улаан-Үдэдэ 7 мянга хүн сэбэр уһаар хангагдаха 

13:13

​Стереотипы о Дальнем Востоке обсудили на «Территории смыслов» в Подмосковье 

12:52

Буряад Уласай Загустайн дасанай Согшон дуган рамнайлагдана 

11:42

Улан-удэнцы отпраздновали День российского флага  

11:37

​Сколько стоит подготовка к школе в Бурятии? 

11:26

Автовладельцы в каких городах чаще всего разбивают машины в ДТП полностью? 

11:20

Долг россиян по ипотечным кредитам перешагнул отметку 7 трлн рублей 

11:12

В Улан-Удэ для утилизации изъяли опасную находку 

11:00

Игры детей с огнем привели к пожару в Бурятии 

10:54

Школьник из Бурятии участвует в Чемпионате мира Worldskills Kazan 2019 

10:48

19 работников Улан-Удэнского авиационного завода стали отличниками качества 

10:44

​Улас тогтоолгын уг унги 

10:28

Книжные памятники Бурятии станут доступными в цифровом формате 

10:23

Пять модельных библиотек Бурятии отремонтируют на 35 млн рублей 

10:12

Верховный суд РФ признал законным решение о виновности лиц, осужденных за убийство Юрия Власко 

10:07

​Бурятские фермеры выходят на международный уровень 

10:04

Мать троих детей из Бурятии провернула незаконную сделку за счет маткапитала 

09:53

​Баабайнгаа бэлиг халан абаа 

09:46

Глава Бурятии: Наша задача, чтобы местное предприятие работало стабильно  

09:27

​Какие изменения ждут детей и их родителей в Бурятии в новом учебном году? 

08:40

​Зурхай на 23 августа, 23 лунный день 

08:25

Местами кратковременные дожди, днём +30 ожидаются в Бурятии сегодня, 23 августа 

Наши издания