Главная / Новости /Власть / ​Тэшиг сомон «Эб модоной» нааданда бэлдэнэ

​Тэшиг сомон «Эб модоной» нааданда бэлдэнэ

14-03-2019

Соёлой сайд Соёлма Дагаева Булган аймагай засаг дарга З. Батзоригые хүлеэн абаба

Энэ зунай 6 дугаар һарада Булган аймагай Тэшиг сомондо «Эб модоной» наадан ба «Бага Алтаргана» наадан нэгэ доро үнгэрхөөр болоо. Энээн тухай Монгол Уласай Булган аймагай засаг дарга З. Батзориг Улаан-Үдэ хото морилон ерэжэ дуулгаба.

3 дугаар һарын 13-да Булган аймагай ноёд түшэмэлнүүд Буряад орондо айлшаар бууһан байна. Холын айлшад Хамба лама Дамба Аюшеевтэ бараалхаа, мүн баһа соёлой сайд Соёлма Дагаеватай уулзаа юм.

­– Булган аймаг ба Захаамин аймаг хилэ залгаа оршодог һэн тула ехэ харилсаатай байһан. Хоорондоо ходо ябалсажа, мэндэ һайнаа мэдэлсэжэ, аха дүүнэрээрээ уулзажа, наада зугаагаа хамта хэжэ байгша бэлэйбди. 1990 онһоо Захааминай Нуртаар хилын хаагдахада, холбоо харилсаамнай һуладаха баатай болоо һэн. Булган аймагһаа Хяагтаар хилэ дабажа, Захаамин хүрэхэ гээшэ ехэ зайтай юм. Тиимэһээ Булган Захаамин хоёр бэе бэеһээ холодоһоор лэ байна. Бидэ мүнөө хүршэ Буряад оронтойгоо, Захааминайнгаа аймагтай холбоогоо һэргээхэ зорилготой ерэбэбди, - гэжэ Булганай засаг дарга З. Батзориг хэлэнэ.

Булган аймаг энэ жэл Тэшиг сомондоо “Бага Алтаргана” наада зохёон байгуулхадаа, буряад хэлэ, соёл уламжалал һэргээхэ зорилго урдаа табина. Тэшиг болбол буряадуудай ажаһуудаг нютаг. 600 хүн аматай тосхон. Буряад залуу үетэн буряад хэлээ мартажа, ёһо заншалаа баһал алдажа байнхай. Үбгэд, хүгшэд лэ буряадаараа зугаална гэнэ.

Монголой буряадууд жэл бүри “Бага Алтаргана” наада хэдэг болоһон юм. 2018 ондо Хэнтэй аймагай Дадал сомондо энэ наадан үнгэрөө һэн. Үшөө урид жэлдэнь Хүбсэгэл аймагта болоо бэлэй. Энэ жэлдэ Тэшигтэ үнгэрхэ “Бага Алтарганада” Дорнод, Хэнтэй, Сэлэнгэ, Хүбсэгэл аймагуудта, Улаан-Баатар, Дархан хотонуудта ажамидардаг буряад зон булта олоноороо уригдаа. Мүн баһа Буряад оронһоо зон уригдаба гээшэ. Тиихэдэ хонгоодор буряадуудай “Эб модоной” наадан ээлжээгээрээ энэ жэл баһал Булган аймагта болохо юм байна. Тиимэһээ “Бага Алтаргана” ба “Эб модоной” наадан хоёр хоюулаа нэгэ доро үнгэрхэ.

Булган аймагта буряадуудай үндэһэн хүгжэмэй зэмсэг болохо сууха хуур олдоһон түүхэ бии. Сууха хуур Монголдо, Буряадта үни мартагдаад байһанаа, мүнөө һэргээгдэжэ байна. Түнхэндэ дархашуул сууха хуур бүтээдэгшье болоһон. Гайхалтайнь гэхэдэ, Тэшиг сомоной засаг дарга Б. Батсайханай хэлэһээр, Тэшигтэ сууха хуур байхагүй гэнэ. Энэ зэмсэг хэжэ шадахашье хүн үгы ха. Тиимэһээ Буряадһаа сууха хуур абахаар болоо.

Тэшигэйхин энэ зун Буряад зоной наада даажа абаха бэлэн. Тэдэниие Булган аймаг дэмжэнэ, Монгол Уласай Засагай газарһаа мүнгэншье һомологдохо шиидхэбэри абтанхай гэжэ Булганһаа бууһан дарганар хэлэнэ. Холо ойроһоо ерэһэн айлшадааугтан байжа абахалди гээ.

Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Теги:17:14

​Буряад уласай Хэжэнгэ аймагай ажахынууд тракторнуудаа шалгаба 

16:43

​Центр занятости населения Улан-Удэ набирает группы предпенсионеров для профессионального обучения 

16:38

Буряад улас Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанда хабаадаха 

16:19

​Улаан-Үдэдэ баригдажа байһан хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ хүдэлмэрилэгшэд хэрэгтэй 

16:09

Набор сотрудников для новых детских садов начали в Улан-Удэ 

15:20

​Сельские учителя в Бурятии попросили у депутатов помощи с получением компенсаций за твердое топливо 

15:02

​Байгалай дуушадай мүрысөөн: дуулаха заяатай бэлигтэйшүүл 

14:46

Представители Монголии победили на Байкальском конкурсе вокалистов 

11:22

Ород-солонгос хуралдаанда Буряадай түлөөлэгшэд хабаадаха 

10:53

​Чемпион мира Руслан Проводников открыл школу бокса в Улан-Удэ  

10:43

Антон Виноградов Москва хотодо Буряадай түлөөлгын газарай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр томилогдобо 

10:25

​Буряад уласта хабарай тарилгын хаһа түлэг дундаа 

08:45

Зурхай на ​21 мая, 18 лунный день 

08:25

Жаркая погода ожидается в Бурятии сегодня, 21 мая 

Наши издания