Главная / Новости /Общество / «Ерээдүй руу алхам» үнгэрөө

«Ерээдүй руу алхам» үнгэрөө

19-03-2019

Мартын 15-да Буряад Уласай Улаан-Үдэ хотодо “Ерээдүй руу алхам” гэһэн уласай интернатна түхэлэй эмхинүүдэй һурагшадай хоорондо VIIIзаншалта хуралдаан 28-дахи санаторна һургуули-интернадта үнгэрөө.

Тус хуралдаанда уласай интернатна түхэлэй 14 һургуулинуудһаа 68 үхибүүдэй түсэлнүүд харагдаа.

Һургуулиин захирал Цырен Базаров хуралдаанда хабаадахаяа ерэһэн айлшадые һайхан үгэнүүдээр амаршалжа, бултанда аза талаан хүсэбэ.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай нэмэлтэ, тусхай һуралсалай болон интернадай эмхинүүдэй таһагай ахамад мэргэжэлтэн-эксперт Аюна Григорьевада үгэ үгтэбэ. “Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай сайд Баир Жалсановай ба өөрынгөө зүгһөө 8-дахи хуралдаанда сугларагшадта баярые хүргэнэб. Жэл бүри үнгэргэгдэдэг энэ хуралдаан олон лэ үхибүүдые суглуулжа байдаг. Теэд мүнөөдэр эрхимэй эрхимүүд сугларһан байха гэжэ найданаб. Бидэ мүнөөдэр ехэхэн сагай туршада ажаллажа бэлдэһэн эдэ түсэлнүүдыетнай харахабди, үзэхэбди, шагнахабди. Теэд эдэ танай ажал-түсэлнүүд ерээдүй саг руу алхам боложо үгэһэй. Аяар холын аймагуудһаа: Захааминһаа, Ахаһаа, Түнхэнһөө ерэһэн үхибүүдээр бүришье һаа омогорхохоор. Танда бултандатнай амжалта хүсэнэб”,- гэжэ Аюна Ринчиндоржиевна хэлэбэ.

Ородой Холбоото Уласай дээдэ һургуулиин хүндэтэ ажалтан, БРИОП-ой хүүгэдэй һурган хүмүүжүүлгын эрдэмэй болон психологиин кафедрын профессор, педагогикын эрдэмүүдэй доктор Сономбал Содномов хайшан гээд түсэл бэшэгдэхэ, бэлдэгдэхэ ёһотойб гэжэ слайднуудые хэрэглэн байжа багшанар болон үхибүүдые дүтөөр танилсуулаа.

Бүхыдөө сугларһан үхибүүд 5 секцинүүдтэ хубааран ажалаа ябуулаа. Жюриин гэшүүд хүүгэдэй түсэлнүүдые хаража, уншажа, дүнгүүдынь элиржэ, һууринууд иигээд хубаагдаба. Теэд газетын нюур дээрэһээ ганса түрүүшын һууринуудта хүртэгшэдые тэмдэглэн толилхомнай.

Хизаар ороноо шэнжэлэлгын секцидэ – Анастасия Китаева (Юрөөгэй интернат-һургуули), Дмитрий Васильев (Алташын-Адагай интернат -һургуули); гуманитарна шэглэлээр – Александр Полянский, Анастасия Иванова(I-II түхэлэй интернат-һургуули); естественно-математическа шэглэлээр – Дмитрий Карбаинов (Алташын-Адагай интернат-һургуули); эколого-биологическа секцидэ - Александра Галсанова(РЦО), Артём Галсанов, Илья Зарубин-хоюулаа (28-дахи интернат -һургуули); элүүрые хамгаалгын секцидэ - Яна Ботоева(28-дахи интернат- һургуули), Виктория Кабытова, Никита Богданов (8-дахи түхэлэй 3-дахи интернат-һургуули).

Хуралдаанда хабаадаһан үхибүүдэй түсэлнүүд олон темэнүүдые дайран гараа. Эндэ Аха аймагай Сорогой интернат-һургуулиин Дарима Шорноевагай түсэл хараад үзэхэдэ, хайшан гээд Аха нютагтаа байгаалияа хамгаалхаб, байгаалида хүнэй һуурияа ололго, мүн элүүрые хамгаалгын секцидэ буряад арадай эдеэнэй дээжэ замбаа гээшые хайшан гээд буйлуулдаг тухайнь шагнагдаа.

Тиихэдэ 28-дахи интернат-һургуулиин 6-дахи ангиин шаби Степная Вероникын түсэл “Славное море –священный Байкал” гэжэ нэрэтэй байба. Эндэ Вероника хайшан гэжэ уһанда гамтайгаар хандахаб, Солдатска тосхоной, Байгал далайн, Улаан-Үдэ хотын уһануудые абажа шэнжэлэлгэ хэһэн байна. “Юундэ иимэ темэ шэлээбиб гэхэдэ, тойроод байһан байгаалияа гамнажа, уһа голоо бузарлахагүйн түлөө бидэниие тойроод байһан нютаг болон тосхонуудта бултанда хабаатай. Тиимэһээ энэ темэ тон шухала гэжэ бодооб”, -гэжэ Вероника хэлэнэ һэн.

Теэд хүүгэдэй бодхооһон һонирхолтой темэнүүд олон байгаа. Үхибүүд бүхы юумээр һонирходог байна. Теэд эдэ шиидхэгдээгүй асуудалнуудтань анхарал хандуулагдаhай гэжэ һанамаар.

Любовь ЦЫБЕНОВА

Авторай гэрэл зурагууд 


Теги:Наши издания