Главная / Новости /Общество / ​Иисэнгын совхозой 6O жэлэй ойдо

​Иисэнгын совхозой 6O жэлэй ойдо

22-03-2019

Ажалша гэр бʏлэ

Бʏхы наһаяа колхозой ба со­вхозой ажалда ʏгэһэн, дайнай, партиин ба ажалай ветеран Мо­рохонов Галсан Цыренович, ажа­лай ветеран Дулма Бадмаевна Дашиева арба гаран жэлдэ Иисэн­гын сомоной зʏблэлэй секретаряар хʏдэлһэн юм. Эбтэй ажалша гэр бʏлэ нютаг соогоо хʏндэтэй ажал шиидхэжэ ябаһан айлай нэгэн. Дайнай ба ажалай ветера­нууд олон тоото хүндэлэлэй гра­мотануудаар, үнэтэ бэлэгүүдээр шагнагдаһан. Галсан Цыренович Улаан Одоной орденоор шагнагдаһан. Владимир Ильич Ленинэй түрэһөөр 100 жэлэй ойдо дашарамдуулһан медаляар шагнагдаа һэн.

Чин-вин Дмитрий Владимирович арбатайхан үхибүүн ябахаһаа ажал хэжэ дүршэһэн. Арбан үхибүүдэй аха, дүүнэрээ дахуулан, эсэгэ эхэдээ туһалжа ябахадаа, ажал хэжэ һураһан. Трактористаар хүдэлжэ ябахадань, залуу хүбүүнэй зоригой эрмэлзэл ехэтэй байхадань, Шэтын областиин Совет – партийна хүтэлбэрилэгшэдэй һургуулида эльгээгээ. Тэрээнээ дүүргэжэ, тʏрэһэн нютагтаа отделениин хʏтэлбэрилэгшээр, директорэй орлогшоор, Иисэнгын сомоной зʏблэлэй тʏрʏʏлэгшээр хʏдэлɵɵ. Мʏн баһа бэшэшье тушаалда шадамараар бэеэ харуулаа.

Агваанай гурбан басагад

Иисэнгэ нютагта Агваанай гурбан басагад ажалдаа бэрхэ, алишье талаараа зоной дунда илгарагша һэн. Дари Бодиевна колхозой ба совхозой ажалда Осор нүхэртэеэ гэр бүлɵɵрɵɵ хүдэлһэн. Лхама Бодиевна – Эхэ-Ге­рой, наһанайнгаа нүхэр Цырен-Доржо Норбоевичтой гүрэн түрэдɵɵ хүндэтэй үхибүүдые хүл дээрэнь гаргаһан. Ехэ хүбүүниинь - арадай уран зохё­олшо Сергей Цырендоржиев, бага хүбүүниинь - Солбон бүхы наһаараа барилга хэһэн. Эдэ хоёрой хоорондо багшанар, партийна хүтэлбэрилэгшэд олон. Тэдэнэй нэгэн Наталья Суль­тимова - ирагуу дуулагша, Буряадай радиогой «Баян тала» гэһэн хүгжэмтэ дамжуулгын редактор ябаһан юм. Аг­ваанай гурбадахи басаган Мэдэг Бо­диевна - нютагай хүндэтэй түрүүшын багшанарай нэгэн, ажалай вете­ран, нютагай социальна хүгжэлтэдэ яһалашье ехэ нүлɵɵ үзүүлһэн.

Бальжит Сультимова

Дайнай хүндэ жэлнүүдтэ хам­тын ажалда хам оролсожо, үетэн нүхэдтэеэ дайнай үеын үхибүүд эртэхэн ажалай амта таниһан. Ямаршье ажалда Бальжит Норбо­евна үнэн сэхээр хүдэлжэ, Иисэн­гын колхоздо ба совхоздо нилээд ехэ хүгжэлтэдэнь нүлɵɵ үзүүлһэн. Залуу колхозой хүдэлмэришэн Илалтын үдэрэй ерэхэдэ, дай­най ʏедэ габьяа гаргажа хүдэлһэнэйнгөө түлɵɵ медальда хүртɵɵ. Нютагтаа хʏндэтэй Нор­боевна эртэхэн алтан дэлхэйтэй хахасаа бэлэй. Наһанайнгаа ама­ралтада гарабашье, хамтын ажал орхёогүй ябаһаниинь, залуу хала­анда үльгэр жэшээ болоһон юм.

Дайшалхы ба ажалай орденуудай кавалер

Иван Ефимович Пермяков 1922 ондо Михайловка тосхондо түрэһэн. Агууехэ дайнай эхил­хэдэ, һүүлээрнь Японтой дай­лалдаанай эхилхэдэ, старшина Пермяков олон тоото байлдаа­нуудта хабаадаһан. Баатаршалга гаргажа, дайсанаа даралсаһан Иван Пермяков Улаан Одоной орденоор ба медальнуудаар шагнагдаһан. Дайнай һүүлэй колхозой, совхозой ажалда хам оролсоо, агта хүлэгэй жолоошо­ноор, МТМ ба гаражые даагша­ар, ажалай аюулгүйе сахигшаар хүдэлɵɵ. Ургажа ябаһан залуушу­улай дунда патриотическа ажал хэһэн. Ажалдаа габьяа гаргажа хүдэлһэнэйнгөө тʏлɵɵ Ажалай Улаан Тугай орденоор шагнагдаа.

Хʏдɵɵ ажахын намай дарга

Амага Дамбаевич Дымчиков Ии­сэнгэдэ хоёр колхозһоо бүридэһэн Иисэнгын совхозой эмхидхэлгын ʏедэ Яруунын партиин райкомой идеологическа таһагые хүтэлбэрилжэ байһан аад, партиин райкомой бю­рогой шиидхэбэреэр, намай даргаар эльгээгдэһэн байна. Совхозой захира­лаар дайнай ветеран, коммунист Ду­гарон Семён Митыпович баталагдаа һэн. Тиихэдэ холо бодолгото Даша­нима Тыжеборович аймагай партиин зургааниие хүтэлбэрилжэ байгаа. Ти­игээд зоноор хɵɵрэлдэжэ зүбшэһэн хойноо эдэ хоёр дайнай ветерануудта, коммунистнуудта энэ харюусалгатай ажал даалгаһан байна. Иисэнгын со­вхозой социально – экономическа хүгжэлтэдэ дайнай ветеран, партиин гэшүүн Амага Дамбаевич Дымчиковэй нүлɵɵ ехэхэн юм.

Зураг дээрэ: парткомой секретарь А.Д. Дымчиков, малшад Д.Б. Жамсара­нова, Ч.Б. Гармажапова хоёрые «Буряад үнэн» газетын һонинтой танилсуулна.

Гэрэл зурагуудые Эдуард Будаев дурадхаба

Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Теги: Буряад Улас Үнгэрһэн сагай гэрэл зурагууд14:19

​Школьники и студенты Бурятии примут участие в турнире по мини-футболу 

14:00

​Школьники Бурятии сразились в открытом первенстве по интеллектуальным играм  

13:24

​Выпускников Бурятии приглашают в вузы МЧС России 

13:18

​Названы имена победителей Межрегионального детского конкурса бурятских песен 

11:30

​Национальный музей Бурятии стал лучшим по оказанию услуг населению в 2019 году 

11:20

2019 ондо соёлой һалбарида ажаһуугшадта туһаламжа үзүүлхэ талаар Буряад Уласай Үндэһэн музей эрхимлээ 

10:44

​США болон Канадын сэрэгэй инспекторнүүд Улаан-Үдэ ерэбэ 

10:37

В Улан-Удэ представят новый ансамбль моринхуристов 

10:23

​Улаан-Үдэдэ модонуудые олоор тарилгада уласай модо ургуулгын эмхинүүд хабаадахаар бэлэн 

10:19

​В Бурятии снизилось количество поддельных больничных 

10:09

​Буряад Уласай Тарбагатай аймагта үндэһэн түсэлнүүд яажа бэелүүлэгдэнэб гэжэ һунгамалнууд шалгаба 

09:49

​В Бурятии пройдет плановая проверка системы оповещения 

09:47

​В Улан-Удэ готовятся к «Милаан-концерту» 

09:37

​Буряад Уласай Ярууна аймагта үбэлжэлгын уридшалһан дүнгүүд согсологдобо 

09:21

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ оруулагдаһан хуулиин түсэлнүүдээр хороонуудта хэлсэхэ 

09:13

В Улан-Удэ начали использовать УЗИ-аппарат экспертного класса Philips Epiq 7 

08:45

​Зурхай на 28 января, 4 лунный день 

08:30

Переменная облачность, днём до - 18 ожидается в Бурятии сегодня, 28 января 

Наши издания