Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай Кабанск аймагай больница заһабарилагдаха

​Буряад Уласай Кабанск аймагай больница заһабарилагдаха

22-03-2019

Кабанск аймагай Селенгинскын больницын ехэ заһабарилгада Алас Дурнын федеральна тойрог хүгжөөлгын хэмжээндэ федеральна бюджетһээ 27 сая түхэриг һомологдоо.

Аймагай эмнэлгын газарай гол байшанай баригдаһан сагһаа хойшо ехэ заһабари хэгдээгүй. Тус байшанда поликлиникэ, лаборатори, терапевтическэ, нарайлалгын, хирургическа таһагууд ажалаа ябуулдаг. Тиихэдэ эмнэлгын газарта шүдэ эмнэлгын, инфекционно таһагай байшан, ажахын байшан, гараж бии юм.

Селенгинскын аймагай больницада Селенгинск, Тресково, Таракановка, Брянск нютагуудай 16468 ажаһуугшадта эмнэлгын туһа хүргэдэг. Эмнэлгын газарай һүүлэй жэлэй тоо баримтануудаар үхибүүдые нарайлалга 20 хубяаар доошолоо, наһа бараха ушар бага болоо.

Һүүлэй арбан жэлэй туршада Селенгинскын аймагай больницын поликлиникада болон эдеэ хоол бэлдэхэ газарта заһабарилга хэгдээгүй. Тэрэниие заһабарилгада 3 сая түхэриг түсэблэгдэнхэй.

Тиихэдэ эмнэлгын газарта заһабарилга хэгдэһэнэй ашаар, больницада хабаатай байшанууд эрилтэнүүдтэ тааруу болгогдохо юм. 


Теги: больница Буряад Уласай Кабанск аймаг ехэ заһабарилгаНаши издания