Главная / Новости /Общество / ​Һурагшадай Бүхэроссиин олимпиадын уласай шата Буряадта түгэсэбэ

​Һурагшадай Бүхэроссиин олимпиадын уласай шата Буряадта түгэсэбэ

22-03-2019

Һурагшадай Бүхэроссиин олимпиадын уласай шатада илагшадые шагналгын баяр ёһолол Байгалай колледждо эмхидхэгдээ. Бүхэроссиин олимпиадын уласай шата Буряадта январиин 11-һээ февралиин 25 болотор үнгэргэгдөө. Энэ хэмжээ ябуулга Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман эмхидхэһэн байна.

2019 ондо Бүхэроссиин олимпиадын уласай шатада Буряадай бүхы аймагуудай 892 һурагша хабаадаа. Тэдэнэй 88-ниинь түрүү һууринуудые эзэлээ. Бүхэроссиин олимпиадын түгэсхэлэй шата 2019 оной март-апрель һарада үнгэргэгдэхэ.

- Хүндэтэ үхибүүд, Бүхэроссиин олимпиадын түгэсхэлэй шатада хабаадахадаа, бүхы даабаринуудта тон анхаралтайгаар хандажа, дүүргэжэ, нютагаа бусахадаа, багшанартаяа, суг һурадаг нүхэдтэеэ дүй дүршэлөөрөө хубаалдахат. Байгша ондо Буряад уласай болбосоролой түүхэдэ анха түрүүшынхиеэ уласай олимпиадын суглуулагдамал команда бэлэдхэхэ түб байгуулгада 11 сая түхэриг һомолхо гэжэ түсэблэгдэнхэй. Энэ түб 61-дэхи лицей-интернадта байгуулагдаа. Улаан-Үдын һургуулинуудай 25 һурагша тэндэ бэлэдхэл гарана. Бүхэроссиин олимпиадынгурбан шатада түрүүлбэл, энэ түбтэ орохо аргатайт. Тиихэдэ һурагшадые бүхэроссиин, дэлхэйн хэмжээндэ бэлдэхэ багшанар баһал һуралсал гарана, - гэжэ Буряад Уласай болбосоролой сайд Баир Жалсанов Бүхэроссиин олимпиадын уласай шатада илаһан һурагшадта хандаба.

Сочи хотын «Сириус» түбэй маягаар бэлигтэй үхибүүдые дэмжэхэ зорилгото уласай түб Байгалай колледждо 2020 ондо байгуулха түсэбтэйбди гэжэ болбосоролой сайд тэмдэгдээ.

Энэл үдэр үндэһэн соёлой һалбарида уласай олимпиада январиин 11-һээ 28 болотор эмхидхэгдээ. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай бүхы аймагуудай 132 һурагша хабаадаа, тэдэнэй 30-иинь түрүү һууринуудые эзэлээ.

2018 оной октябрь һарада найруулгануудай Бүхэроссин мүрысөөнэй уласай шата Буряад Уласта үнгэргэгдөө. Энэ урилдаанда 178 һурагша хабаадаа. Тэдэнэй эрхимүүдынь баһал энэ үдэр шагнагдаһан байна. Баяр ёһололой хэмжээ ябуулга тоглолтоор түгэсөө. 


Теги: Буряад Улас Баир Жалсанов һурагшадай бүхэроссиин олипиадын уласай шатаНаши издания