Главная / Новости /Экономика / ​Буряад Уласта элүүрые хамгаалгын һалбарида 1,3 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

​Буряад Уласта элүүрые хамгаалгын һалбарида 1,3 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ

25-03-2019

Тэрэ тоодо 1,1 миллиард түхэриг уласай эмнэлгын 21 эмхи зургаанда тоног хэрэгсэл шэнэлэлгэдэ, 207,4сая түхэриг – элүүрые хамгаалгын найман объект барилга болон һэльбэн шэнэдхэхэхэ хэрэгтэ дамжуулагдаха.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, Улаан-Үдэ хотын 4-дэхи больницадаүнинэй хүлеэгдэһэн заһабарилга хэгдэхэ, Шэнэ Уоян, Селенгинск, Тулунжа болон Романовкын больницануудта шэнэ амбулаторинууд баригдаха.

«Рентген түхеэрэлгэ шэнэлэлгэ, үбшэ таниха ультра сканернуудаар эмхи зургаануудые хангахада, туберкулёз, хабдарта болон бусад хүндэ үбшэнүүд эртэ элирүүлэгдэжэ, хүнүүдтэ һайн шанартай эмнэлгын туһа үзүүлэгдэхэ», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглээ.

Тиихэдэ Буряад уласай 14 аймагта эмнэлгын хэрэгсэлнүүдые һэльбэн шэнэдхэлгэдэ 1,1 миллиард түхэриг дамжуулагдаха.

Тэрэшэлэн Алас Дурнын федеральна тойрогой тэдхэмжын ашаар Буряад уласай Н.А. Семашкын нэрэмжэтэ больницада ехэ заһабари хэхэ ажалда 24,3 сая түхэриг һомологдохо юм.

«Уласай элүүрые хамгаалгын һалбарида энэ ехэ хэрэг болоно. Эмшэдшье урматай ажалаа ябуулна. Теэд шухалань гэхэдэ, ажаһуугшадта һайн шанартай эмнэлгын туһа хүргэжэ шадахабди», - гэжэ Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын сайд Дамбинима Самбуев хэлэбэ.   


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Алексей Цыденов мүнгэн тэдхэмжэ Дамбинима Самбуев Элүүрые хамгаалгын һалбариНаши издания