Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласай Хяагта аймагта ойн түймэрнүүд һүжэрөө

​Буряад уласай Хяагта аймагта ойн түймэрнүүд һүжэрөө

25-03-2019

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Хяагта аймагай ойн харуул түймэрэй гараһан хоёр ушар бүридхэлдэ абаһан байна. 21 гектар газарта ойн түмэр соробхилоо гэжэ ойн харуулшад дуулгана. Байгша оной мартын 25-най мэдээгээр, улас дотор түймэрэй гараһан тухай бэшэ мэдээсэл бүридхэлдэ абтаагүй.

Буряад Уласта ойн түймэрэй аюултай хаһын эхилһэнһээ хойшо 50 гектар тухай газарта ойн 7 түймэр гараһан байна. Галай аюулгүй байдал сахиха дүрим эбдэһэн ушарһаа ой гал дүлэндэ абтаа гээд Буряадай Уласай ойн ажахын агентствын мэдээсэлэй албан дуулгана.

2019 оной мартын 25-най байдалаар, Бэшүүрэй, Буйска, Заудинска, Хүрбын, Ахын ойн ажахынуудай зарим газарта болон Верхне-талецка, Загарайн, Хэжэнгын, Хяагтын, Хандагатайн, Хориин ойн ажахынуудта түймэрэй аюултай хаһа эхилэнхэй. Ойн жасын бэшэ газарта түймэр һэргылэмжын ажалнууд үргэлжэлһөөр.

Хагда галдаха, түймэрэй гараха ушарнууд тухай дүтын ойн ажахыда гү, али (83012) 20-44-44 гэһэн утаһаар дуулгыт гэжэ ойн харуулшад ажаһуугшадта хандана.


Теги: ойн түймэр Буряа Уласай Хяагта аймагНаши издания