Главная / Новости /Экономика / ​2019 ондо Буряад уласта «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэл бэелүүлгэ үргэлжэлүүлэгдэхэ

​2019 ондо Буряад уласта «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэл бэелүүлгэ үргэлжэлүүлэгдэхэ

25-03-2019

«Гэр байра болон хотон оршон» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлэй хэмжээндэ «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэлэй бэелүүлгэ Буряадта үргэлжэлхэ. Хотын оршон байгуулгада 306 сая түхэриг хараалагданхай. Мүнөө аймагуудта заһабарилгын ажал ябуулха эмхинүүдые элирүүлхэ талаар ажал ябуулагдана. Олон байратай гэрнүүд шадархи газарнуудые заһабарилха талаар майн 1 болотор, олониитын газарта июлиин 1 болотор хэлсээнүүд баталагдаха ёһотой.

Тиигэжэ Буряад Уласай Хяагта, Северобайкальск, Гусиноозёрск хотонуудта заһабарилгын ажалнууд үргэлжэлүүлэгдэхэ. Хяагта аймагай захиргаан болбосон түхэлтэй оршон байгуулгада 11 саяһаа дээшэ түхэриг һомолхо. Сэлэнгэ аймагта «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэл бэелүүлгэдэ 16 саяһаа дээшэ түхэриг дамжуулагдаха юм.

Улаан-Үдэдэ олон байратай гэрнүүд шадарай 35 хорёо болон олониитын хоёр газар заһабарилагдаха. Кабанск аймагай Селенгинск һууринда велопарк бариха түсэбтэй. Кабанск аймагта «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэл бэелүүлгэдэ 25 саяһаа дээшэ түхэриг һомологдохо юм. Хори аймагта энэ түсэлөөр 2 саяһаа дээшэ түхэриг дамжуулагдаха.

«Гэр байра болон хотон оршон» гэһэн үндэһэтэнэй түсэл 2019 онһоо 2024 он болотор бэелүүлэгдэхэ. Энэ хугасаада тус түсэлөөр федеральна бюджетһээ Буряад уласта 1,5 миллиард түхэриг һомологдохо юм. 


Теги: Буряад Улас хотын оршонНаши издания