Главная / Новости /Общество / Байгал далайгаа хамгаалхаар бэлэн

Байгал далайгаа хамгаалхаар бэлэн

25-03-2019

Эрхүү можын Култук тосхондо хитадууд Байгал далайн уһа шэллэхэ завод барижа байна гэжэ булта мэдэнэбди. Энэ талаар арсалдаанууд гарана, шууяаншье болоно.

Тиин мартын 24-дэ Улаан-Үдэ хотодо Байгал далай хамгаалһан митинг эмхидхэгдээ. Ниислэл хотын ажаһуугшад, эдэбхитэд, ойн ажахын мэргэжэлтэд, байгаали хамгаалагшад болон бусад хабаадаа.

Байгал далай хамгаалха талаар олониитын хүдэлөөн Эрхүү хотоһоо эхи абаад, мүнөө гүрэнэймнай 60 хото энэ хэрэгтэ оролсоо. Гадна Америкын Холбоото Штадууд, Турци, Таиланд болон бусад хари гүрэнүүдтэ ажаһуудаг нютагаархиднай завод барилгые буруушаажа, хаа-хаанагүй олон зоной хабаадалгатай митинг болон пикедүүд эмхидхэгдээ. Мүн энэ асуудал гүрэнэй телевиденеэр олониитын үзэмжэдэ табигдаа. Гүрэнэймнай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинда олон ажаһуугшадай гар табилгатай саарһа бэлдэжэ эльгээхэ ябуулга хэгдэнэ.

Митингын үедэ олон асуудалнууд табигдаа: ой модо Хитад гүрэн руу эльгээлгэ, хари гүрэнэйхидэй газар уһыемнай эзэмдэлгэ, ноёд һайдай абяагүй байлга...

“Байгал дээрэ завод барихые буруушаанаб. Култук тосхондо 3 модо утатай уһанай сорго буруу татагдаа гэхэ байнаб: нэгэдэхеэр, намагтай газарта баригдаа, хоёрдохёор, аянай шубуудай амардаг, уурхайлдаг газар болоно. Яагаад заводой барилга зүбшөөгдөө юм - гайхалтай. Мүн эндэхи ажаһуугшад болон бэшэшье зон энээн тухай оройдоошье мэдээгүй байгаа. Мэдэһэн һаа, завод барюулхагүй һэн”, - гэжэ байгаали хамгаалагша Наталья Тумуреева хэлээ.

“Энэ завод аянай шубуудта, загаһадта, тэндэ ажамидардаг амитадта муу нүлөө үзүүлнэ”, - гэжэ олониитын ажаябуулагша Евгений Кислов тэмдэглээ.

Митингдэ сугларагшад Байгалай эрьеэр ехэхэн талмайда ой модон тайрагдажа, Хитад эльгээгдэнэ гэжэ онсолоо. Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй сайдай орлогшо Марина Капустина харюудань иигэжэ хэлээ: “Хүршэ Эрхүү можотой сасуулбал, Буряадта ой модон 10 дахин багаар тайрагдана. Орондонь залуу модохонуудые тарижа, тайрагдаһыень хүсэлдүүлхээр.”

Митингын үедэ 2547 хүн завод барюулхагүйн түлөө дуугаа үгэжэ, Байгал далайгаа хамгаалхын тула эрид тэмсэхээр байһанаа мэдүүлээ.

Авторай гэрэл зураг

Любовь ЦЫБЕНОВА

Теги: Буряад Улас Байгал далайНаши издания