Главная / Новости /Общество / ​Танганьика нуурһаа Байгал хүрэтэр

​Танганьика нуурһаа Байгал хүрэтэр

03-04-2019

Үнгэрэгшэ амаралтын үдэрнүүдтэ Кабанскын аймагай Оймур һуурин шадар “Байгалай загаһа агналга-2019” гэһэн заншалта хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэбэ. Энэ удаа 15-дахияа үнгэрһэн урил­даанда бүхыдөө 1400 загаһашад хабаадаа. Тэдэнэй дунда Ородой Хол­боото Уласай можо нютагуудай түлөөлэгшэдһөө гадна, Солонгос, Хитад, Казахстан, Кыргызстан, Монгол болон аяар холын Конго гүрэнүүдһээ ерэһэн загаһашад, мүн Евросоюзай суглуулагдамал команда байгаа. Ти­игэжэ “мүльһэ сооложо, загаһа агнаха талаар Ород гүрэн дотор тон ехэ хэмжээ ябуулга” гэжэ туйлалтануудай тусхай номдо тус хэмжээ ябуулга оруулагдаһыень Гиннессэй номой бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ баталаа.


Урилдаанда хабаадагшадые бо­лон харагшадые Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов амар­шалхадаа:

- Үшөө Буряадай Толгойлог­шо болоодүй байхадаа, “Байгалай загаһа агналга” тухай дуулаад, хэ­зээ нэгэтэ заатагүй ошохоб даа гэжэ һанагша һэм. Нам шэнгеэр наашаа ерэжэ, Байгал далайн гайхамшагые хужарлаха, эршэ хүсэ орохые хүсэһэн хүнүүд дэлхэй дээрэ олон. Байга­лай загаһа агналга мүнөө жэл Ород гүрэнэй туйлалтануудай номдо ору­улагдаба. Саашадаа хари гүрэнүүдэй командануудые бүри олоор хабааду­улха талаар ажал ябуулха хэрэгтэй, - гэжэ уряалаа.

2005 онһоо жэл бүри Байгал да­лайн мүльһэн дээрэ загаһашадые суглуулдаг тус хэмжээ ябуулгада жэлһээ жэлдэ Ород гүрэн дотороо сууда гараһан зүжэгшэд, дуушад, та­миршад, түрэ засагай түлөөлэгшэд хабаададаг. Энэ удаа Ород Уласай арадай артист, кино болон теа­трай зүжэгшэн Алексей Булдаков, мүн эстрадын “одон” Анна Семено­вич хүрэжэ ерээ. Харин тэдээнһээ дутахагүй ехээр олоной анхарал ха­баадагшадта хандуулагдаа, иланга­яа Африкын Конго гүрэнһөө ерэһэн айлшад һонирхол татаа.

“Байгал далай тухай мэдэхэгүй хүн дэлхэйдэ үгы. Тиимэһээ ехэ дуратайгаар наашаа зорижо ерээб­ди. Манай тэндэ Танганьика гэжэ баһал томо нуур бии. Теэд мүльһөөр хушагдадаггүй юм аабза. Тэндээ загаһа баридагбди. Харин эндэтнай тад ондоо юм ааб даа, амилхада - агаарайнь тунгалаг гээшэнь!” – гэжэ Конго гүрэнһөө ерэһэн айлшад тэм­дэглэнэ.

Байгша ондо Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэхи Эсэгэнэ­рэй зүблэлэй үүсхэлээр 14 хүрэтэр наһатай үхибүүдэй дунда урилда­ан анха түрүүшынхиеэ үнгэргэгдөө. Тиигэжэ эдир загаһашадай дунда Андрей Поминов I һуури эзэлжэ, хүүгэдэй квадроцикл шанда хүртөө. II һуури эзэлһэн Тимофей Ипатьев Буряадай Толгойлогшын тусхай шанда – хадын велосипедтэ хүртөө. Харин хүрэл медальда хүртэһэн Ни­кита Седунов “Lenovo” планшедээр шагнагдаа.

Ехэшүүлэй дунда болоһон урил­даанай дүнгүүдээр, Улаан-Үдын GTA команда 9 кг 537 грамм загаһа ба­рижа, урилдаанай гол шан –“Toyota Fortuner” түхэлэй машинада хүртөө. II һуури эзэлһэн Эрхүү можын “Ан­гара” команда 7 кг 262 грамм загаһа барижа, “Yamaha” түхэлэй саһан дээгүүр ябаха унаагаар шагнаг­даа. Улаан-Үдын “Динамо” коман­да III һуури эзэлжэ, “Yamaha” гэһэн уһанай онгосо шанда хүртөө.Тэдэ­нэр 6 кг 617 грамм загаһа бариһан байна.

“Байгалай загаһа агналга” гэһэн урилдаанда бүхыдөө 346 команда хабаадаа: 12-ынь - гэр бүлын, 33- иинь- эхэнэрнүүдэй. Тэдэнэр хамта дээрээ 134 кг загаһа баряа. 

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов Байгал далайНаши издания