Главная / Новости /Культура / ​Бүхэроссиин фестивалиин Алас Дурнын тойрогой шатада Буряад уласай зохёохы бүлгэмүүд хабаадаха

​Бүхэроссиин фестивалиин Алас Дурнын тойрогой шатада Буряад уласай зохёохы бүлгэмүүд хабаадаха

10-04-2019

2019 оной оной июниин 6-9-эй үдэрнүүдтэ Хабаровск хотодо Алас Дурнын федеральна тойрогой зохёохы бүлгэмүүд Бүхэроссиин фестивалиин шэлэн абалгын шатада хабаадаха. Тус фестиваль «Соёл» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлэй «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») федеральна түсэлэй хэмжээндэ эмхидхэгдэнэ.

Бүхэроссиин фестивальда хабаадаха гэжэ Буряад уласай зохёохы бүлгэмүүд өөһэдынгөө ажалай видеобуулгабаринуудые эльгээһэн байна. Фестивалиин жюриин шиидхэбэреэр уласай 4 бүлгэм Бүхэроссиин хэмжээ ябуулгада шэлэн абагдаа. Хяагта аймагай хүүгэдэй соёлой уралигай һургуулиин буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй жэшээтэ «Аялга» ансамбль, Аха аймагай соёлой-сүлөө сагаа үнгэргэлгын түбэй хатарай «Уулын сууряан» ансамбль, арадай фольклорно «Уряал» ансамбль болон уласай уран бүтээлэй түбэй Үбэр Байгалай арадай шэмээшэгүүдэй «Истоки» хоор Буряад уласаа түлөөлхэ юм.

Бүхэроссиин фестивалиин шэлэн абалгын шатанууд 5 газарта үнгэргэгдэхэ. Жюриин шиидхэбэреэр, хэмжээ ябуулгада илаһан 20 бүлгэмдэ лауреадай нэрэ зэргэдэ олгогдожо, 2 сая түхэригэй грантын тэдхэмжэдэ хүртэхэ юм. Тиихэдэ Москва хотодо үнгэргэгдэхэ бүхэроссиин хэмжээ ябуулгын түгэсхэлэй шатада илагшад хабаадахаар зууршалагдаха.

Арадай нэгэдэлэй һайндэртэ фестивалиин түгэсхэлэй шата эмхидхэгдэхэ. Шэлэн абалгын шатада лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэһэн бүлгэмүүд гала-концертдэ хабаадажа, уран гартанай үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ. 

Буряад уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас зохёохы бүлгэмүүдНаши издания