Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай ойн ажахынуудта түймэр саралгын техникэ шэнэлэгдэнэ

​Буряад Уласай ойн ажахынуудта түймэр саралгын техникэ шэнэлэгдэнэ

11-04-2019

«Ой хамгаалга» гэһэн үндэһэтэнэй түсэл Ородой Холбоото Улас дотор 2019 ондо бэелүүлэгдэжэ эхилээ. Буряад улас федеральна түсэлэй бэелүүлэгдэхэ можо нютагуудай тоодо ороһон байна. Тиигэжэ Буряад уласта түймэр саралгын болон түймэр һэргылэмжын тусхай техникэ «Ой хамгаалга» анха түрүүшынхиеэ дамжуулагдаа. Шэнэ техникэ Ивалгын ойн ажахыда ашаглагдаха.

Уласай ойн ажахынуудта дамжуулагдаха 30-һаа дээшэ түймэр саралгын техникэдэ 135 сая тухай мүнгэн һомологдоһон байна. Тиихэдэ вездеходууд, тракторнууд, бульдозернууд, түймэр саралгын машинанууд болон техникэ шэрэхэ УРАЛ автоунаанууд шэнэлэгдэхэ.

Һүүлшынхеэ түймэр саралгын техникэ Буряадта 2013-2015 онуудта үсөөн тоогоор шэнэлэгдээ. 2017 ондо ой хинаха комплекснууд абтаһан байна.

«Ой хамгаалга» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ 800 сая түхэригэй түймэр саралыгн техникэ табан жэлэй хугасаада абтаха юм.

- Ойн түймэр саралгада техникэ шухала. Һүүлэй жэлнүүдтэ ойн ажахынуудта техникэ шэнэлэгдээгүй. Үндэһэтэнэй түсэлэй бэелүүлэгдэхэдэ, Буряадаймнай түймэрэй-химическэ станцинууд бэхижүүлэгдэхэ, - гэжэ Буряад уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюулгүй байдалай талааар орлогшо Петр Мордовской тэмдэглэбэ.

Буряад уласта байгша ондо түймэрэй аюултай хаһа 18 үдэрөөр эртэ эхилээ. Саһа багатай үбэл, урдахи жэлнүүдтэ хуурай уларилтай байһанһаа боложо, энэ хаһа хэсүүшэг үнгэрхэ гэжэ мэргэжэлтэд багсаамжална.

2018 оной түймэрэй аюултай хаһада уласай ойн харуулшад эршэтэйгээр ажалаа ябуулжа, 2017 онтой жэшэхэдэ, түймэрэй гараһан талмай 11 дахин бага болоһон байна. 


Теги: Буряад Улас Петр Мордовской түймэр саралгын авто-унааНаши издания