Главная / Новости /Экономика / ​Буряад Уласай Аха аймагай Сорог һууринда соёлой байшан баригдана

​Буряад Уласай Аха аймагай Сорог һууринда соёлой байшан баригдана

11-04-2019

Аха аймагай Сорог һууринда Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжээр 8 сая 300 мянган түхэриг һомологдожо, байгша ондо соёлой байшанай барилга дүүргэгдэхэ. 2018 ондо соёлой байшанай торхо бодхоолгодо аймагай бюджетһээ 1 сая 350 мянган түхэриг һомологдожо, барилга эхилһэн байна.

Сорогто мянганһаа дээшэ зон ажаһуудаг. Соёлой байшанай барилга ажаһуугшадай сүлөө сагай үнгэргэлгын асуудалнуудые шиидхэжэ, зохёохы бүлгэмүүдэй тоо дээшэлхэ гэжэ аймагай захиргаанай хүдэлмэрилэгшэд тэмдэглэнэ. Мүнөө хүдэлжэ байһан 3 кружогто 26 хүн ябадаг.

Сорогой ажаһуугшад 2015 онһоо эхилжэ, соёлой шэнэ байшантай болохоёо хүлеэдэг. 1970-аад онуудта баригдаһан соёлой байшан үмхиржэ, 2015 ондо шэнэлэгдээ. Теэд тэрэниинь түймэртэ абтаһан байна. Мүнөө соёлой хэмжээ ябуулганууд һоёдуудай Сорогой интернет-һургуулида үнгэргэгдэнэ. Номой сан Сорогой һомоной захиргаанда ажалаа эрхилнэ.

240 дүрбэлжэн метр талмайтай соёлой шэнэ байшанда түсэбэй ёһоор, номой сан, тоглолтын заал, костюмернэ хүдэлхэ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай ноябриин 3-да абтаһан Тогтоолой ёһоор Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдаа гэжэ һануулнабди. Тиимэһээ Буряад Уласай хүгжэлтэдэ Алас Дурнын тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай хүтэлбэри доро ажаллаһан комисси мартын 14-дэ Буряад уласай эдэй засагай хүгжэлтын түбүүдэй ниигэмэй түсэб дэмжэһэн байна. Энэ түсэбтэ 6 миллиард түхэригэй 73 хэмжээ ябуулга оруулагдаа гэжэ һануулнабди. 2019-2020 онуудта Алас Дурнын тэдхэмжын ашаар Буряад уласта соёлой 11 эмхи баригдаха, заһабарилагдаха юм. 

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Соёлой байшангуудые заһабарилга соёлой байшан Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтэ Буряад Уласай Аха аймагай СорогНаши издания