Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласай мянганһаа дээшэ гэр бүлэ «Ниигэмэй хэлсээн» гэһэн түсэлдэ хабаадана

​Буряад уласай мянганһаа дээшэ гэр бүлэ «Ниигэмэй хэлсээн» гэһэн түсэлдэ хабаадана

11-04-2019

Буряад уласта олзо багатай, шахардуу байдалда ороһон гэр бүлэнүүдтэ ниигэмэй туһа хүргэхэ талаар «Ниигэмэй хэлсээн» гэһэн программа 2010 онһоо бэелүүлэгдэнэ. Тэрэ гэһэнһээ хойшо 1047 гэр бүлэ тус түсэлдэ хабаадаа. Байгша оной эхилһэнһээ хойшо 289 гэр бүлэ бодо малтай болохо түсэлдэ хабаадана. 2019 оной түрүүшын кварталда жэл хахад, хоёртой 27 хашараг шахардуу байдалда ороһон гэр бүлэнүүдтэ дамжуулагдаа. Тиихэдэ 27 бүлэ «Ниигэмэй хэлсээн» гэһэн түсэлөөр уялгаяа дүүргэһэн байна.

Мүнөө ниигэмэй туһа хүргэхэ хэмжээ ябуулгада хабаадагшад үмсэдөө хамта 517 толгой малтай болонхой .2019 оной апрель һараһаа декабрь болотор 58 толгой бодо мал гэр бүлэнүүдтэ дамжуулагдахаар түсэблэгдэнэ.

«Ниигэмэй хэлсээн» гэһэн түсэлдэ хабаадаһан гэр бүлэнүүдтэ жэл хахадтайһаа 5 наһа хүрэтэр үнеэд үгтэдэг. Үнеэнэй тугаллахада, түлынь хоёртой болоторнь хараад, ниигэмэй эмхидэ бусаадаг юм. Тиигэжэ гэр бүлэнүүд үмсэдөө малтай болоно гэжэ һануулнабди.  


Теги: Буряад Улас ниигэмэй түсэлНаши издания