Главная / Новости /Экономика / ​Улаан-Үдын хүгжэмэй-гуманитарна лицей һэльбэн шэнэлэгдэхэ

​Улаан-Үдын хүгжэмэй-гуманитарна лицей һэльбэн шэнэлэгдэхэ

12-04-2019

2020 ондо Д. Аюшеевэй нэрэмжэтэ хүгжэмэй-гуманитарна лицейдэ һэльбэн шэнэдхэлгын ажалда Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ 199 сая түхэриг һомологдохо.

Улаан-Үдын хүгжэмэй гуманитарна-лицейдэ юрэнхы болон нэмэлтэ һуралсалай хэшээлнүүд үнгэргэгдэгдэг. Болбосоролой тус эмхидэ 7-тойһоо 17 хүрэтэр мянганһаа дээшэ үхибүүд һурадаг. Жэл бүри һургуулиин шабинар уласхоорондын, бүхэроссиин, уласай олимпиада, фестиваль, мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, амжалта туйладаг юм. Тиихэдэ үхибүүд уран һайханай, хүгжэмэй, хатарай һалбариинуудта һуралсал гарадаг. Тэдэнэр дунда һургуулияа дүүргэжэ, Ородой Холбоото Уласай болон дэлхэйн зохёохы шэглэлтэй ехэ һургуулинуудта орожо һурадаг.

2018 ондо Д. Аюшеевэй нэрэмжэтэ хүгжэмэй-гуманитарна лицей «Буряад Уласай болбосоролой эрхим эмхи» гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэжэ, «Ород гүрэнэй болбосоролой түрүү эмхинүүд» гэһэн реестртэ оруулагдаа. Тиихэдэ Еврорегистрэй бүридэлдэ оруулагданхай гээд тэмдэглэлтэй.

Комсомольская гудамжаар оршодог һургуули хоёр байшантай. Нэгэдэхи байшан 1988 ондо баригдаһан, тэндэ заһабарилгын ажалнууд хэгдэхэ. Хоёрдохи байшан 1933 ондо баригданхай. 2002 ондо тэрэ тус һургуулида дамжуулагданхай. Хуушарһан энэ байшанда тамирай танхим, технологиин хэшээлнүүдэй танхим үгы. Тиихэдэ 2013 ондо инженернэ-техническэ шалгалтын дүнгүүдээр эрилтэнүүдтэ тааруу бэшэ гэжэ согсологдоо һэн.

Хоёрдохи байшанай һэльбэн шэнэлэгдэһэнэй удаа уран һайханай студи, хатарай, тамирай заалнууд, номой сангай-мэдээсэлэй түбүүд, мастерской, тоо бодолгын, түүхын, уран зохёолой, физикэ, хими, биологи танхимууд түхеэрхэ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай ноябриин 3-да абтаһан Тогтоолой ёһоор Буряад Улас Алас Дурнын федеральна тойрогто оруулагдаа гэжэ һануулнабди. Тиимэһээ Буряад Уласай хүгжэлтэдэ Алас Дурнын тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэ. Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Алас Дурнын федеральна тойрогто Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай хүтэлбэри доро ажаллаһан комисси мартын 14-дэ Буряад уласай эдэй засагай хүгжэлтын түбүүдэй ниигэмэй түсэб дэмжэһэн байна. Энэ түсэбтэ 6 миллиард түхэригэй 73 хэмжээ ябуулга оруулагдаа гэжэ һануулнабди. 

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото һургуулинуудай байшангуудые заһабарилга Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтэ һэльбэн шэнэдхэлгэНаши издания