Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Хяагта аймагта хүдөө ажахын яаманай үдэрнүүд үнгэргэгдэбэ

Буряад Уласай Хяагта аймагта хүдөө ажахын яаманай үдэрнүүд үнгэргэгдэбэ

12-04-2019

Байгша оной апрелиин 9-10-ай үдэрнүүдтэ Хяагта аймагта Буряад уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай үдэрнүүд Хяагта аймагта үнгэрөө. Энэ хэмжээ ябуулгада уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов, мал эмнэлгын хүтэлбэриин, «Росссельхозбанк» болон хүдөө ажахын һалбариин мэргэжэлтэд хабаадаһан байна.

Апрелиин 9-дэ хүдөө ажахын хэмжээ ябуулгада хабаадагшад Хяагта аймагай Субуктуйн һомондо хониной арһаар үйлэдбэрилһэн хубсаһа, эд бараагай үзэсхэлэндэ хүрэһэн байна. Уран гартай эхэнэрнүүд нарин нооһотой хониной нооһоор нэхэнэ, арһа элдэжэ, угсаата арадайнгаа заншал алдангүй, ажабайдалаа зохёоно гэжэ хараһаар ойлгохоор.

2018 ондо аймаг дотор хэгдэһэн ажалай дүнгүүдые согсолжо, түсэбүүдые табиха талаар суглаан үнгэргэгдөө. Нёдондо жэлэй дүнгүүдээр харахада, аймаг дотор ажал яһала һайн ябуулагдаа. 2018 ондо бодо малай тоо 1,1 хубяар дээшэлээ, гахай - 4,1 хубяар, хонид - 11,5 хубяар, адуун 2,6 хубяар олон болоһон байна.

«Кударинский» ажахы зөөриин-оньһон хэрэгсэлнүүдые шэнэлхэ мүрысөөндэ хабаадажа, грантда хүртэһэн байна. Мүнөө 6917 мянган түхэригэй һү үйлэдбэрилхэ тоног хэрэгсэл худаалдан абанхай. Ажал эрхилжэ эхилһэн фермернүүдые дэмжэхэ грантнуудта Хяагта аймагай 4 фермер 2017-2018 жэлнүүдтэ хүртөө.

Хяагта аймагай хүтэлбэрилэгшэ Бимба Нимаевай хэлэһээр, саһанай эртэ ороһонһоо боложо, 1436 гектар талмайда орооһото ургамал, 630 гектар талмайда ногоон хосороо. Тиимэһээ 7034 гектар газарта - орооһон , 1685 га талмайда ногоон хуряагдаа. Энэ тоо уларилһаа боложо доошолоо.

2019 ондо хүдөө ажахын эдеэ хоолой үйлэдбэринүүдые олошоруулха, паар хахалха талмай ехэ болгохо, һү үйлэдбэри хүгжөөхэ гэһэн болон бусад түсэбүүд табигдаа. Саашадаа хонидые олошоруулха гэжэ хараалагдана. Тэрэ тоодо, Буддын заншалта Сангхын «Ниигэмэй хонид» гэһэн түсэлөөр. 


Теги: Даба-Жалсан Чирипов хүдөө ажахы Буряад Уласай Хяагта аймаг17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания