Главная / Новости /Общество / Буряад уласта ТОС-уудые хүгжөөхэ талаар семинар Улаан-Үдэдэ үнгэрөө

Буряад уласта ТОС-уудые хүгжөөхэ талаар семинар Улаан-Үдэдэ үнгэрөө

15-04-2019

Буряад Уласай Засагай газарта «Буряад Уласта ТОС-уудые хүгжөөлгэ» гэһэн түсэлөөр семинар үнгэргэгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада аймагуудай ТОС-уудтай харилсаха талаар ажал ябуулдаг мэргэжэлтэд хабаадаа.

Буряадай бүхы аймагуудһаа 700-һаа дэшэ хүн хэмжээ ябуулгада ерэһэн байна. Тус семинар Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай газар дэбисхэр хүгжөөлгын хорооной хабаадалгатай «Буряад Уласай нютагай засагай байгууламжануудай зүблэл» гэһэн эблэлэй бэелүүлдэг «Буряад Уласта ТОС-уудые дэмжэхэ нөөсын түб» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ түрүүшын хэмжээ ябуулга болоно.

- ТОС-уудай болон ажаһуугшадай эдэбхи үүсхэл мэдээсэлэй-методическа талаһаа дэмжэхэ шухала. Буряад уласта 1800 ТОС ажалаа ябуулна. ТОС-уудые дэмжэхэ нөөсын түб гүрэн дотор түрүүшын болоно, - гэжэ газар дэбисхэр хүгжөөлгын хорооной түрүүлэгшын орлогшо Леонид Мотошкин хэлэбэ.

Семинарта хабаадагшад хүдөө ажахын коопераци арга боломжонууд, залуушуулда хабаатай ниигэмэй түсэлнүүдые дэмжэхэ грантнууд тухай мэдэхэ болобо. Тиихэдэ ТОС-уудай дунда эмхидхэгдэдэг уласай мүрысөөнэй бюджет хоорондын мүнгэ гаргашын гуримтай танилсаһан байна. Москва хототой сэхэ холбоондо гаража, «ТОС-уудай эрхим ажал» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ яагаад мэдүүлгэнүүдые оруулхаб гэжэ ТОС-уудай үндэһэтэнэй эблэлэй гүйсэдхэхы захирал Захарий Юдин хөөрэбэ.

Улаан-Үдэ, Гусиноозёрск хотонуудай, Загарай болон Хяагта аймагуудай түлөөлэгшэд ТОС-уудай ажалай дүй дүршэлөөрөө хубаалдаһан байна. «Без грантов. О фандрайзинге – просто» гэһэн албан хэрэгэй наадаар хэмжээ ябуулга түгэсөө. Эндэ хабаадагшад гүрэнэй бэшэ эмхинүүдһээ мүнгэ оруулха талаар арга боломжонууд тухай мэдэжэ, ажалай түсэлнүүдые зохёожо, шэнэ мэдээсэл батадхаһан байна. 


Теги: семинар Буряад Улас ТОС-ууд17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания