Главная / Новости /Общество / Буряад уласта ТОС-уудые хүгжөөхэ талаар семинар Улаан-Үдэдэ үнгэрөө

Буряад уласта ТОС-уудые хүгжөөхэ талаар семинар Улаан-Үдэдэ үнгэрөө

15-04-2019

Буряад Уласай Засагай газарта «Буряад Уласта ТОС-уудые хүгжөөлгэ» гэһэн түсэлөөр семинар үнгэргэгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада аймагуудай ТОС-уудтай харилсаха талаар ажал ябуулдаг мэргэжэлтэд хабаадаа.

Буряадай бүхы аймагуудһаа 700-һаа дэшэ хүн хэмжээ ябуулгада ерэһэн байна. Тус семинар Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай газар дэбисхэр хүгжөөлгын хорооной хабаадалгатай «Буряад Уласай нютагай засагай байгууламжануудай зүблэл» гэһэн эблэлэй бэелүүлдэг «Буряад Уласта ТОС-уудые дэмжэхэ нөөсын түб» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ түрүүшын хэмжээ ябуулга болоно.

- ТОС-уудай болон ажаһуугшадай эдэбхи үүсхэл мэдээсэлэй-методическа талаһаа дэмжэхэ шухала. Буряад уласта 1800 ТОС ажалаа ябуулна. ТОС-уудые дэмжэхэ нөөсын түб гүрэн дотор түрүүшын болоно, - гэжэ газар дэбисхэр хүгжөөлгын хорооной түрүүлэгшын орлогшо Леонид Мотошкин хэлэбэ.

Семинарта хабаадагшад хүдөө ажахын коопераци арга боломжонууд, залуушуулда хабаатай ниигэмэй түсэлнүүдые дэмжэхэ грантнууд тухай мэдэхэ болобо. Тиихэдэ ТОС-уудай дунда эмхидхэгдэдэг уласай мүрысөөнэй бюджет хоорондын мүнгэ гаргашын гуримтай танилсаһан байна. Москва хототой сэхэ холбоондо гаража, «ТОС-уудай эрхим ажал» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ яагаад мэдүүлгэнүүдые оруулхаб гэжэ ТОС-уудай үндэһэтэнэй эблэлэй гүйсэдхэхы захирал Захарий Юдин хөөрэбэ.

Улаан-Үдэ, Гусиноозёрск хотонуудай, Загарай болон Хяагта аймагуудай түлөөлэгшэд ТОС-уудай ажалай дүй дүршэлөөрөө хубаалдаһан байна. «Без грантов. О фандрайзинге – просто» гэһэн албан хэрэгэй наадаар хэмжээ ябуулга түгэсөө. Эндэ хабаадагшад гүрэнэй бэшэ эмхинүүдһээ мүнгэ оруулха талаар арга боломжонууд тухай мэдэжэ, ажалай түсэлнүүдые зохёожо, шэнэ мэдээсэл батадхаһан байна. 


Теги: семинар Буряад Улас ТОС-уудНаши издания