Главная / Новости /Власть / Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Дмитрий Медведевэй хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн зүблөөндэ хабаадаба

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Дмитрий Медведевэй хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн зүблөөндэ хабаадаба

15-04-2019

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай премьер-министр Дмитрий Медведевэй хүтэлбэри доро барилгын һалбарида сэн байгуулгын талаар зүблөөн эмхидхэгдэбэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов энэ хэмжээ ябуулгада хабаадалсаа.

Тус зүблөөндэ эдэй засаг хүгжөөхэ, үндэһэтэнэй түсэлнүүдые бэелүүлхэ хэрэгтэ барилгын һалбарида сэнгүүдэй эрид ургахагүйн тула хэмжээнүүдые абаха тухай суглаанд хэлсэбэ. Ородой Холбоото Уласай бүхы дэбисхэртэ тоогүй ехэ барилганууд хэгдэхэ, тиимэһээ барилгын һалбарида бетон, элһэн, бутархай шулуун, түмэр ехээр хэрэглэгдэхэ. Зүблөөнэй дүнгүүдээр эдэ хэрэгсэлнүүд олондо хэрэгтэй болоо гэжэ юрэ сэн бодхоохогүй талаар олониитын хиналта эмхидхэхэ тухай Дмитрий Медведев даалгаба.

«Үндэһэтэнэй түсэлнүүдые бэелүүлгын эхин шатада барилгын һалбариин, үйлэдбэриин нөөсэнүүдые шэнжэлхэ шухала. Хэды барилгашад, барилгын һалбарида хэрэглэгдэдэг техникэ, хэрэгсэл можо бүхэндэ дуталданаб гэжэ тоолохо хэрэгтэй», - гэжэ Дмитрий Медведев федеральна эмхинүүдтэ шалгалтануудые үнгэргэхэ, сэнгүүдэй талар байдал хинаха даалгабари үгэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи зүблөөндэ энээнһээ урид хабаадахадаа, барилгын хаһын эхилхэдэ битум үнэтэй болоно гэжэ тэмдэглэһэн байна. Энэшье удаа тус асуудалаар хэлсэжэ, битумэй сэн ургахагүйн тула ажал ябуулха гэжэ даалгагдаа.

Тобшо мэдээн.

2019 ондо Буряад Уласта үндэһэтэнэй түсэлнүүдые болон федеральна программануудые бэелүүлгэдэ бюджетһээ һомологдохо мүнгэнэй хэмжээн хоёр дахин ехэ болоһон байна. Буряадта 8,5 миллиардһаа мүнгэн шэглүүлэгдэжэ, барилга болон заһабарилгын ажалнууд 112 объектдэ хэгдэхэ юм. Тэрэ тоодо, Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын ашаар, 18 объект баригдаха. Тиихэдэ байгша ондо 51 обхъектдэ түсэлэй-гаргаша тоололого хэгдэхэ. 2019 ондо 61 объектдэ барилгын ажал эхилжэ, 37-иинь ашаглалгада тушаагдаха юм.

2019 онһоо улас дотор «Аюулгүй, һайн шанартай автомобилиин харгынууд» гэһэн үндэһэтэнэй түсэл бэелүүлэгдэжэ, уласай харгынууд заһабарилагдаха. Зургаан жэлэй туршада харгы заһабарилгада федеральна бюджетһээ 17,2 миллиард түхэриг һомологдохо гэжэ түсэблэгдэнэ. 

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Дмитрий Медведев Буряад Улас Алексей Цыденов Ородой Холбоото Улас зүблөөн барилгын һалбари17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания