Главная / Новости /Общество / Baikal Travel Mart-2019 гэһэн аяншалгын һалбариин үзэсхэлэн Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ

Baikal Travel Mart-2019 гэһэн аяншалгын һалбариин үзэсхэлэн Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэхэ

15-04-2019

Байгша оной апрелиин 17-һоо 21 болотор Буряадай ниислэл хотодо Baikal Travel Mart-2019 гэһэн аяншалгын һалбариин үзэсхэлэн 16-дахияа эмхидхэгдэхэ.

Үзэсхэлэнэй түрүүшын Улаан-Үдын бизнес инкубаторта албан хэрэгэй хэмжээ ябуулганууд, Айрат Багаутдиновай мастер-класс үнгэрхэ. Тиихэдэ аймагуудай түлөөлэгшэд болон аяншалга эмхидхэдхэдэг операторнууд нютагуудта аяншалга хүгжөөхэ талаар семинарта хабаадаха аргатай. Жэл бүри нютагай засагай байгууламжануудай түлөөлэгшэд эндэ уулзажа, шиидхэхэ асуудалнууд, туйлалтанууд тухайгаа хөөрэдэг. Аяншалга эмхидхэдэг операторнууд дурадхалнуудые оруулжа, шэнэ түсэлнүүдые зохёожо, ажалай бүлэгүүд байгуулагдадаг. Буряад уласай хүдөө нютагуудаар аяншалгын уласай эблэлэй хүтэлбэрилэгшэ Руфия Мухамадеева семинар хүтэлхэ. Тиихэдэ жэмэс, һамар, һархяаг суглуулха, үйлэдбэрилхэ гэһэн сэдэбээр БайкалЭкоПродукт эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Андрей Хантургаев элидхэхэ. «Буряадай онсо шухаг 100 һуурин» гэһэн түсэлэй бэелүүлгэ тухай тус хэмжээ эмхидхэгшэд хөөрэхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй

Апрелиин 18-да тамирай-спортын комплексдо үзэсхэлэн нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэхэ. Үглөөнэй 9 сагһаа «Буряад уласта хүүгэдэй аяншалга хүгжөөлгэ: шухала асуудалнууд» гэһэн семинар-зүблөөн үнгэрхэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Екатеринбург хотын мэргэжэл тодорхойлгын түбэй захирал Людмила Сафонова хабаадаха.

Энэл үдэр Буряад улас Япон уласай аяншалга эмхидхэдэг 18 оператор ерэхэ. Апрелиин 19-дэ Baikal Travel Mart-2019 гэһэн үзэсхэлэнэй хэмжээндэ «Байгал далайда аяншалгын олзын хэрэг эрхилхэ хизаарлалтын эдэй засагай арга боломжонууд болон хойшолонгууд» болон гэһэн дүхэриг шэрээдэ Буряад уласай, Эрхүү можын болон Үбэр Байгалай хизаарай засаг зургаанай түлөөлэгшэд хабаадаха. Тиихэдэ «Буряад уласта дурасхаалай бэлэгүүдэй үйлэдбэри хүгжөөлгэ» гэһэн дүхэриг шэрээ үнгэргэгдэхэ. Апрелиин 20-до үзэсхэлэндэ хабаадагшад Сэлэнгэ аймаг хүрэхэ юм. Айлшад Тамчын дасан хүрэжэ, «Сайн ехэ замай» объектнүүдтэ хүрэхэ юм. 

Буряад Уласай аяншалгын яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэ зураг


Теги: Буряад Улас аяншалга хүгжөөлгэНаши издания