Главная / Новости /Общество / “Хүхюу Буряад” урилдаанда уринабди!

“Хүхюу Буряад” урилдаанда уринабди!

16-04-2019

“Хүхюу Буряад” гэһэн можо нютагууд хоорондын VII урилдаанда мэдүүлгэнүүд абтажа эхилбэ. Тэрээндэ буряад хэлэтэйл һаа, ямаршье наһанай, ямаршье яһанай хүн хабаадаха эрхэтэй. Байгша ондо тус урилдаан гурбан шэглэлээр эмхидхэгдэнэ: “Хүхюу Буряад”, “Хүхюу зохёолшон”, “Хүхюу Интернет”.

“Хүхюу Буряад” гэһэн шэглэлэйнь шэлэн абалгын шатада хабаадагшад шог ёгто хөөрөө, үльгэр, онтохо, түүхэ гэхэ мэтые зүжэглэн гүйсэдхэхэ болоно. Эндэ оролсохо гэжэ шиидээ һаа, kburyad@mail.ru гэһэн сахим хаягаар мэдүүлгэ үгэжэ бүридхэл гарахын хажуугаар, гүйсэдхэхэ зохёолойнгоо видео-бэшэлгэ хабсаргаха хэрэгтэй. Шэлэн абалгын шата майн 12-то Улаан-Үдэ хото, Коммунистическая,47А гэһэн хаягаар оршодог “Бурятия” буудалда үнгэрхэ. Харин түгэсхэлэйнь шата Г.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй Оперо болон баледэй театрта майн 13-да болохо.

“Хүхюу Буряад” гэһэн урилдаанда хабаадагшадай дундаһаа “Эрхим хөөрэгшэ”, “Эрхим зүжэг”, “Эрхим найруулагша”, “Эрхим зохёолшон”, мүн “32 шүдэн” гэһэн нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэгшэд элирүүлэгдэжэ, тус бүридөө мүнгэн шангуудаар урмашуулагдаха. Харин “Хүхюу Буряад” гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэжэ, илалта туйлагшада барюулагдаха гол шангынь – 50 мянган түхэриг юм.

Урилдаанда хабаадаха гээ һаа, майн 11 болотор мэдүүлгэ үгэхэ хэрэгтэй. Алибаа асуудалнуудые 89021689098 – Эржена Шагжиева, 89835351040 – Дарима Дымчикова гэгшэдтэ хонходоод лаблажа болоно.

“Хүхюу Буряад” гэһэн урилдаанай удаадахи шэглэлынь – “Хүхюу зохёолшон”. Эндэ хабаадаха хүсэлтэй хүнүүд “Буряад үнэн” Хэблэлэй байшанай сахим хаягаар unen@mail.ru шог ёгто үгүүлэлнүүдые, богони хэмжээнэй зохёолнуудые “Хүхюу зохёолшон” гэһэн урилдаанда” гэжэ тэмдэгтэйгээр эльгээхэдэ болоно. Тус урилдаан 2019 оной октябриин 1 болотор үргэлжэлхэ. Илалта туйлагшадта шагналнуудые барюулгын баяр ёһолол октябрь һарада Буряад хэлэнэй үдэрнүүдэй хэмжээндэ үнгэргэгдэхэ. Урилдаанда гэжэ ороһон зохёолнууд “Буряад үнэн” сониндо гү, али Хэблэлэй байшанай сайт дээрэ http://burunen.ru/ толилогдохо. “Хүхюу зохёолшон” гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн хүндэ 30 мянган түхэригэй шан хараалагданхай.

“Хүхюу Буряад” гэһэн урилдаанай гурбадахи шэглэл – “Хүхюу Интернет”. Эндэ хабаадаха гэжэ шиидэбэл, 1 минутаһаа ута бэшэ видеоролик буулгажа, апрелиин 15-һаа Улаан-Үдын сагаар майн 10-ай 23 саг 59 минута болотор Instagram сүлжээндэ @amarmendecenter03 аккаунт дээрэ #хухюубуряад гэһэн хэштегтэйгээр толилхо хэрэгтэй. Эрхим видеоролик буулгаһан хүндэ 20 мянган түхэригэй шан майн 13-да Оперо болон баледэй театрта барюулагдаха.

Бүхы мэдээсэл дэлгэрэнгыгээр vk.com/humor03 хуудаһан дээрэ үгтэнхэй. 17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания