Главная / Новости /Общество / ​«Илалтын түлөө 100 балл» гэһэн хэмжээ ябуулга Буряад уласта эмхидхэгдэхэ

​«Илалтын түлөө 100 балл» гэһэн хэмжээ ябуулга Буряад уласта эмхидхэгдэхэ

16-04-2019

Байгша оной апрелиин 23-да Буряад уласай багшанарай колледждо гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта 100 баллаар тушааһан залуушуул ахалагша ангинуудай һурагшадтай уулзажа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха юм.

Буряад уласта «Илалтын түлөө 100 балл» гэһэн хэмжээ ябуулгада 200-һаа дээшэ хүн хабаадаха. Һайн дүнгүүдээр гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушаахын түлөө юун хэрэгтэйб, яагаад бэлдэхэб гэжэ һурагшад энэ шата дабан гараһан залуушуулһаа мэдэхэ аргатай.

Бүхэроссин «Илалтын түлөө 100 балл» гэһэн хэмжээ ябуулга Ородой Холбоото Уласай болбосорол хинадаг албан 5-дахияа эмхидхэнэ. Жэл бүри үнгэржэ байһан акци ахалагша класуудай һурагшадай шалгалтаһаа айхагүйн, тааруу зохид оршондо бэлэдхэл хэжэ, һайн дүнгүүдые харуулхын түлөө эмхидхэгдэнэ.

Байгша оной хэмжээ ябуулга Ородой Холбоото Уласта театрай жэлдэ зорюулагдана. Тиимэһээ ехэнхи мастер-классууд ород хэлэн болон уран зохёолой асуудалнуудаар үнгэргэгдэхэ юм.

Буряад уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалтаНаши издания