Главная / Новости /Культура / Даша Дамбаевай номтой танилсалга үнгэрхэ

Даша Дамбаевай номтой танилсалга үнгэрхэ

17-04-2019

Буряад арадай алдарта хүбүүн, суута ирагуу найрагша Даша Дамбаев мэндэ ябаа һаа, апрелиин 13-да наян наһаяа угтаха һэн.

“Зунай харанхы һүниин сэлмэг тэнгэридэ аржагар мүшэдэй хоорондуур нэгэ ялагар һолир ямараар зуралзаад, дүрэбхеэд унтарагшаб, эгээл тиимээр Буряадай оюун бэлигтэ поэдүүдэй нэгэн болохо Даша Цыретарович Дамбаев эрэлхэг наһанайнгаа эгээл эди хүсэн дунда манһаа таһаран ошоо... Теэд тэрэниие шэг шарайгаарнь таниха, золгожо, нүхэсэжэ ябаһан хүнүүдэй, шүлэгөө ордоһолон уншахыень нэгэтэшье нэгэтэшье хараһан зоной ухаанда даша Дамбаев эршэтэй дорюун, шадал тэнхээтэй, хүгтэй согтой залуу зандаа бүхөөр хадуугданхай, ” – гэжэ поэдэй 60 жэлэй ойдо Буряадай арадай поэт Лобсон Тапхаев бэшээ һэн.

Поэт амидыдаа “Шанха дээрэм наран” (1963), “Хүбшэргэй (1967)” гэжэ номуудые буряадаар; мүн хоёр ном ородоор гаргуулжа үрдиһэн юм. Мүн олон зохёолнуудынь нэн түрүүн “Буряад үнэндэ”, удаань “Байгал” сэтгүүлдэ, удаань “Огонёк”, “Октябрь”, “Нева”, һонирхолтонь гэхэдэ, “Техника молодёжи” сэтгүүлнүүдтэ, олон хамтын согсолборинуудта болон антологинуудта хэблэгдэһэн юм. Имагтал иигэжэ оюун бэлигынь ошотон бадаржа, үргэн олон уншагшадтаа мэдээжэ болоһон юм. Наһа бараһанайнь һүүлдэ Даша Ханда Цыретаровна эгэшынь, Валерий дүүгэйнь, Людмила зээгэйнь хүсэл оролдолгоор Даша Дамбаевай түрэһөөр 40, 50, 60, 70 наһанайнь ойнуудта – “Наһанай дуун”, “Живущий, да будь счастлив!”, “Алтан зула” ( урид хэблэгдээгүй 70 шүлэгүүд оруулагданхай) болон “Сэлэнгэ” гэжэ номууд хэблэгдээ һэн.

Харин 80 жэлэйнь ойе угтуулан,

“Буряад дайдын хүбүүнби...

Һайхан сагай жэгүүрби!” гэжэ ном нёдондо хэблэгдээ. Даша Дамбаевай зохёоһон бүхы шахуу шүлэг, дуунууд, поэмэнүүд, урдань толилогдоогүй гар бэшэгүүдынь энэ томо суглуулбарида ороо. Энэ ном уран шүлэгшын зээ Людмила Александровна Банзаракцаева суглуулан бүридхэжэ, хэблэлдэ бэлдээ. Поэт танил талануудайнгаа, нүхэдэйнгөө альбом, дэбтэрнүүд соо олон тоото зорюулгануудые, шүлэгүүдые “сасажархиһан” юм. Тэдэниие суглуулха гээшэ туйлай ехэ ажал ааб даа. Тиимэһээ энэшье суглуулбари соо бүхы зохёолнуудынь хүсэд дүүрэнээр оруулагдаа гэжэ баталха аргагүйбди. Тиимэһээ Людмила Александровнада бэдэрэлгынгээ ажалые үшөөл саашань ябуулхые хүсэе.

Сэнгэ РИНЧИНОВ


Теги:17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания