Главная / Новости /Общество / Буряад уласай ажаһуугшад зэд мүнгэ тушааха акцида хабаадаха аргатай

Буряад уласай ажаһуугшад зэд мүнгэ тушааха акцида хабаадаха аргатай

17-04-2019

Байгша оной апрелиин 22-28-най үдэрнүүдтэ Буряад уласай ажаһуугшад зэд мүнгэ тушаажа, тэрэнээ саарһан мүнгэн болгохо аргатай. Энэ хэмжээ ябуулга түлбэригүйгөөр Россиин Банкын Буряадтахи таһаг эмхидхэнэ.

Буряад уласай ажаһуугшадта 7 сая зэд мүнгэн хадагалаатай гэжэ банкын хүдэлмэрилэгшэд тоолоно.

- Зэд хадаа мүнгэн болоно, тэрээниие хадагалжа байнгүй, сэхэ хэрэглэхэ хэрэгтэй. Энэ акциин ашаар хадагалаатай хашарһан түлбэридэ хэрэглэгдэхэ, - гэжэ Россиин Банкын Буряадтахи таһагай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Борис Цыденов хэлэбэ.

Банкын мэдээсэлээр, жэл бүри 10 саяһаа доошо бэшэ зэд мүнгэн бүтээгдэдэг. Хэды тиибэшье, наймаан болон транспортын һалбарида бутархай мүнгэн дуталдадаг. Үнгэрһэн жэлэй хэмжээ ябуулгын үедэ Буряадай ажаһуугшад хахад тонноһоо дээшэ мүнгэ тушаагаа. 2017 онтой жэшэхэдэ, энэ хэмжээн 4 дахин дээшэлээ.

- Байгша ондо хэмжээ ябуулга анха түрүүшынхиеэ Буряадай бүхы дэбисхэрэй банкын таһагуудта эмхидхэгдэхэ. Тус акцида хабаадагшад урмашуулагдаха. Нэгэдэхеэр, зэд мүнгэ саарһан мүнгэн болгооходоо, ямаршье түлбэри түлэхэгүй, хоёрдохёор, эгээл эдэбхитэй хабаадагшадта алибаа хэмжээ ябуулгада дашарамдуулан гаргаһан мүнгэн барюулагдаха, - гэжэ Россиин Банкын Буряадтахи таһагай мэдээсэлэй албанда хэлэбэ. 


Теги: Буряад Улас хэмжээ ябуулга17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания