Главная / Новости /Общество / ​Түлишэеэ һэлгэхэнь гү?

​Түлишэеэ һэлгэхэнь гү?

17-04-2019

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Москва хотодо «ТГК-14» гэһэн бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзажа, уласай котельнинүүдые газаар түлидэг болгохо тухай хэлсэбэ.

- Программа бэлдэхэ талаар ажал ябуулагдана. Улаан-Үдэ нэн түрүүн тэрээндэхабаадаха. Закаменск хотодо газова котельни барихаталаар «ВЭБ» банктай ажалябуулнабди. Ниигэмэй удхашанартай эмхинүүдтэ, тэрэтоодо һургуули, хүүгэдэйсэсэрлигүүдтэ түбэй дулаасуулга үгы һаань, газаар дулаасуулдаг котельнинүүдыебаринабди. Гүрэльбын һургуулида газаар түлигдэдэг котельнитэй юм. Саашадаа дулаасуулгадаа шулуун нүүрһэхэрэглэхэеэ болихобди, - гэжэБуряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хангалгынбайгууламжа хүгжөөлгын талаар орлогшо Евгений Луковников хэлэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшын даалгабаряар, Улаан-Үдэдэ котельнинүүдэй ажалай талаар зүблөөн үнгэргэгдэхэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Барилгын, Унаа тээбэриин яамануудай, Улаан-Үдын захиргаанай болон «ТГК-14» бүлгэмэй түлөөлэгшэд хабаадаха.


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов түлишэНаши издания