Главная / Новости /Экономика / ​2025 он болотор Алас Дурнын хүгжэлтын Үндэһэтэнэй программада Буряад улас ниигэмэй һалбарида дурадхалнуудые оруулба

​2025 он болотор Алас Дурнын хүгжэлтын Үндэһэтэнэй программада Буряад улас ниигэмэй һалбарида дурадхалнуудые оруулба

17-04-2019

Энэ мэдүүлгэдэ Үндэһэтэнэй түсэлнүүдэй болон Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтын тэдхэмжын программада оруулагдаагүй объектнүүд болон хэмжээ ябуулганууд оруулагдаа гээд тэмдэглэлтэй.

- Гэр байрын ажахын эмхинүүдые барилга, һэльбэн шэнэдхэлгын ажалнууд, больница болон поликлиникэнүүдые эмнэлгын хэрэгсэлнүүдээр хангаха, соёлой хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ, залуу мэргэжэлтэдые, залуу гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ, дунда мэргэжэлтэй болбосоролой эмхинүүдтэ шэнэ мэргэжэлдэ һургаха талаар асуудалнууд Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтын Үндэһэтэнэй программада Буряад уласһаа оруулагдаа, - гэж Буряад Уласай эдэй засагай сайд Александр Бардалеев хэлэбэ.

Элүүрые хамгаалгын һалбарида 40 фельдшерскэ-акушерскэ пункт болон амбулаторинуудые бариха, эмнэлгын 52 эмхидэ ехэ заһабари хэгдэхэ, 4 мянганһаа дээшэ эмнэлгын хэрэгсэл, түргэн туһаламжын 130 машина абаха тухай программада бэшэгдээ. Болбосоролой һалбарида хүүгэдэй 15 сэсэрлиг бариха болон һэльбэн шэнэлхэ, 47 һургуули бариха, 108 һургуулида ехэ заһабарилга, дунда мэргэжэлэй болбосоролой 62 эмхи болон хамтын 15 байрада заһабарилга, бэлигтэй үхибүүдые дэмжэхэ түб, Байгалай эрьедэ «Артек» гэһэн бэлигтэй үхибүүдые дэмжэхэ, хүүгэдэй амарха болон элүүржэхэ түхэреэн жэдлэ хүдэлхэ түбэй барилга мэдүүлгэдэ оруулагдаа.

Соёлой һалбарида 338 объект бариха, ехэ заһабари хэхэ, фестиваль, үзэсхэлэн, зохёохы бүлэгүүдэй гастрольнуудые эмхидхэхэ тухай программада нэмэгдээ. Тиихэдэ холо оршодог нютагуудта ажаһуудаг үхибүүд соёлой эмхи зургаануудаар ябажа, хэмжээ ябуулгануудые хараха хэрэгтэ мүнгэн түсэблэгдэнхэй. Тамирай һалбариин 180 объект баригдаха, заһабарилагдаха, уласаймнай тамиршад можо хоорондын, бүхэроссиин хэмжээндэ урилдаанда хабаадаха, Буряадта тамирай ехэ хэмжээнэй мүрысөөнүүдые эмхидхэлгэдэ мүнгэ һомолхо талаар дурадхалнууд Алас Дурнын тойрогой Үндэһэтэнэй программада эльгээгдэһэн байна.

Тиихэдэ коммунална хангалгын байгууламжын 485 объект бариха, заһабарилха, олон байратай гэр шадархи 700 хото хорой болбосон түхэлтэй болгохо, үмхирһэн, аюултай болоһон гэрнүүдые усадхаха талаар хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ тухай программада бэшэгдээ.

Залуу гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ талаар түрүүшын болон хоёрдохи үхибүүтэй болоходо, мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлхэ, гэр байрын ажабайдал һайжаруулгада «Алас Дурнын ипотекэ», олон үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдтэ санаторно-курортно арга гарахаар үнэмшэлгэнүүд, 5-дахи үхибүүтэй болоһон бүлэнүүдтэ «гэр бүлын автоунаа» барюулагдаха гэжэ хараалагдана.

Буряад уласта сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые бариха, һэльэн шэнэлхэ, хуули бусаар обоологдоһон бог шорой усадхаха, харгы, хүүргэнүүдые заһабарилха, хүнүүдые шэрэхэ поезд, трамвайнуудые шэнэлхэ, самолёдоор ниидэлгэдэ хүнгэлэлтэнүүдые хараалха талаар хэмжээнүүд түсэблэгдэнэ.

- Буряадай яамануудта дурадхалнуудые оруулха талаар ехэ ажал хэгдээ, тэдэнэй бэелүүлгэ улас доторой ажабайдал һайжаруулха, уласһаа нүүжэ ошоошодой талаар байдал хубилгагдаха. 2019 оной намар эдэ дурадхалнуудай ямарнуудынь Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтэн Үндэһэтэнэй программада оруулагдахаб гэжэ эли болохо, - гэжэ Александр Бардалеев тэмдэглэбэ. 


Теги: Александр Бардалеев Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтэ17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания